Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

2016-2017

Маркетингово-моніторингові та соціально-педагогічні дослідження,

проведені відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016-2017 н.р.

 
Важливою складовою визначення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є проведення маркетингово-моніторингових та соціально-педагогічних досліджень.
 
З метою вивчення стану внутрішнього та зовнішнього освітнього середовища відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку згідно з планом-графіком проведення маркетингово-моніторингових та соціально-педагогічних досліджень у 2017 році були проведені такі дослідження:
1. Мотиви вибору вищого навчального закладу (серед абітурієнтів ХНЕУ ім. С. Кузнеця).
2. Вимірювання рівня інтелекту та креативності першокурсників.
3. Адаптація першокурсників у ВНЗ (серед студентів І курсу).
4. Актуальні питання організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (серед студентів ІІ та ІІІ курсів).
5. Задоволеність якістю навчального процесу (серед студентів IV курсу).
6. Дослідження напрямів удосконалення освітніх послуг на основі опитування студентів магістратури.
 
Результати опитування абітурієнтів
"Мотиви вибору вищого навчального закладу"
 
Усього пройшли анкетування 189 абітурієнтів. За результатами опитування були виявлені такі конкурентні переваги, що мали вплив на вибір вищого навчального закладу для вступу: викладацький склад (77,2 %); комфортні умови навчання (72,5 %); безкоштовний Wi-Fi на території університету та в гуртожитках (68,8 %); об'єктивність оцінювання (67,5 %); позитивний імідж університету (61,4 %); можливість вибору студентом переліку дисциплін (56,6 %); можливість навчання за спільними програмами та отримання подвійного диплома (Франція) (54 %); високий рівень комп'ютерної підготовки, що орієнтована на конкретну спеціальність (54,3 %).
 
Результати дослідження студентів І курсу
"Рівень IQ, креативність та емоційний інтелект"
 
Результати дослідження демонструють таке: з можливих 192 балів за тест середній показник IQ студентів склав 112 балів. У студентів переважає вербальне мислення: високі оцінки отримали 33,6 % студентів, середні – 65,5 %. За математичним мисленням високі оцінки отримали 33,8 %, середні – 56,6 %. Оцінки просторового мислення виявилися такими: високі – у 3,9 %, середні – у 73,3 % студентів. Високий рівень креативності (гнучкості) у 77,6 % студентів, середній – у 18,8 %. Високий рівень креативності (оригінальності) у 9,2 % студентів, середній – у 73,7 %.
 
Студентам університету притаманна соціальна чуйність (вміння співпереживати і сприймати почуття свого співрозмовника), інші характеристики емоційного інтелекту менш розвинуті. Найбільший інтерес студенти виявляють до отримання навичок управління відносинами та розвитку власного самоконтролю (понад 60 % студентів бажають оволодіти ними повною мірою).
 
Результати дослідження
"Адаптація першокурсників у вищому навчальному закладі",
проведеного серед студентів І курсу
 
Дослідження адаптації першокурсників до умов навчання виявило, що адаптація пройшла успішно у 92,5 % студентів.
 
Найбільше, що вразило першокурсників на початку навчання у ВНЗ, – це організація навчання (45,5 %); те, що ставлення до студентів інше, ніж до учнів у школі (43,2 %); великий обсяг самостійної роботи (35,4 %).
 
Виявилося, що студентське життя більш цікаве (81,6 %).
 
Стосунки у групі першокурсників склалися позитивні (78,2 %).
 
Найскладнішим для студентів першого курсу було: розібратися із системою оцінювання (54,3 %); адаптуватися до навчальних вимог (49,6 %); звикнути до нових умов життя (27,8 %, переважно в гуртожитку).
 
Відвідування занять студентами визначене як достатнє (97,1 % відповідей – "усі відвідую", "іноді пропускаю"). Серед причин пропусків занять зазначені особисті поважні обставини (90 %), робота – 12 %.
 
Оцінка умов проживання в гуртожитках виявилася вищою від середньої (66,5%).
 
Соціальна активність першокурсників середня (55,3 % не беруть участі в суспільному житті університету).
 
Наміри продовжувати навчання в університеті мають 85 % студентів. Не жалкують, що стали студентами університету, – 98 %.
 
Результати дослідження
"Актуальні питання організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця", проведеного серед студентів ІІ та ІІІ курсів
 
З куратором активно працюють лише 27,1 % студентів. Не взаємодіють із куратором 45,1 %.
 
Дослідження ставлення студентів до вільного вибору навчальних дисциплін виявило думку студентів про те, що вибіркові дисципліни впливають на підвищення якості навчання (85,2 %). Зі змістом дисциплін перед вибором ознайомилися 60,9 % студентів (були проведені презентації або надані матеріали). Для 51,1 % студентів повністю справдилися очікування від вибіркових дисциплін.
 
Вивчення якості організації самостійної роботи показало, що студенти намагаються виконувати всі самостійні роботи (86,2 %), однак своєчасно – лише 38,6 %. Більшість інструкцій до самостійної роботи зрозумілі для студентів (79,4 %). Викладачі якісно та своєчасно перевіряють виконання завдань для самостійної роботи (64,8 %).
 
Дослідження ефективності навчально-інформаційного забезпечення: користуються бібліотекою 61,6 % студентів, серед них часто – лише 8,7 %, а електронним архівом користуються 60,2 %, серед них часто – 19,2 %.
 
Оцінювання результатів навчання відбувається за технологічними картами, розробленими викладачами та зрозумілими студентам (порядок та критерії оцінювання) – 96,5 %, причому процес оцінювання викладачами результатів навчання відповідає, на думку студентів, розробленим технологічним картам повною мірою на 64,9 %, частково – 32,6 %. Об'єктивність, без завищення, оцінювання визначена студентами на 54,7 %.
 
Користування електронним журналом студентами відбувається регулярно (36,3 %), нерегулярно (49,2 %). Допомогу в навчанні від нього вбачають 69,0 %. Однак лише 16,2 % отримують у ньому своєчасну та повну інформацію.
 
Відвідування занять студентами. Відвідують усі заняття лише 29,9 % студентів, іноді пропускають – 61,2 %, часто пропускають – 8,9 %. Частіше за все студенти пропускають заняття через хворобу (66,1 %), поїздки додому (29,5 %) та через роботу (27,4 %). На думку студентів, найбільше на відвідування занять може впливати підвищення якості та привабливості занять (61,5 %), а також надання більшої кількості балів за роботу на заняттях (52,1 %).
 
Пріоритети в навчанні. Найбільшим пріоритетом у навчанні у студентів є отримання диплома – 64,6 %, формування професійних компетентностей – 56,4 %, отримання знань – 52,3 %.
 
Академічна доброчесність. За оцінкою студентів, часто використовують різні форми плагіату 33,6 % із них. Найчастіше студенти користуються такою формою плагіату, як "подання суміші власних та запозичених аргументів без належного цитування джерел" (51,1 %). Головними причинами використання плагіату студентами є: надто велике навчальне навантаження, щоб виконувати завдання самостійно (43,6 %), відсутність зв'язку між завданнями та майбутньою професією (33,9 %) і користі від їх виконання (33,9 %), надзвичайна складність завдань, щоб робити їх самостійно (33,1 %). Боротися з плагіатом вважають за необхідне лише 26,4 %.
 
Результати дослідження
"Задоволеність якістю навчального процесу",
проведеного серед студентів IV курсу
 
За результатами опитування, задоволеність студентів IV курсу якістю навчального процесу в університеті становить 77,6 % (рис. 1).
 
Найвищі оцінки задоволеності по університету (83,4 %) виявились у блоці "Навчальні ресурси з дисциплін" (запитання стосовно відповідності потребам студентів бібліотечних ресурсів та послуг, можливості за потреби користуватись інтерактивними ресурсами, певним обладнанням або спеціальними приміщеннями, а також персональними навчальними системами). Найменший рівень задоволеності (67,8 %) відзначено у блоці питань "Оцінювання та зворотний зв'язок" (запитання стосовно зрозумілості критеріїв оцінювання, об'єктивності оцінювання, вчасної перевірки робіт та надання щодо них корисних коментарів).
 
 
Рис. 1. Рівень задоволеності якістю навчального процесу студентів ІV курсу університету за блоками питань (у % від кількості респондентів)
 
Результати опитування свідчить про те, що задоволеність якістю навчального процесу на факультетах майже однакова та вища, ніж 75,1 %. Виділяється факультет економічної інформатики, на якому рівень задоволеності дорівнює 83,2 % (рис. 2).
 
 
Рис. 2. Рівень задоволеності якістю навчального процесу студентів ІV курсу за факультетами (у % від кількості респондентів на факультеті)
 
У ході опитування половиною опитаних респондентів (50,6 %) надані відгуки та побажання щодо поліпшення якості навчального процесу. Усі загальні відгуки позитивні: "задоволений навчанням", "усе влаштовує", "усе добре". Переважна більшість побажань стосується покращення: якості викладання, організації навчального процесу, якості (сучасності) змісту освіти, якості оцінювання, умов та ресурсів.
 
Результати анкетування з повними статистичними даними, всіма відгуками студентів по університету в цілому, за факультетами та спеціалізаціями надані адміністрації університету, факультетам та кафедрам університету для поточної роботи над покращенням якості навчального процесу.
 
Результати дослідження напрямів удосконалення освітніх послуг на основі опитування студентів магістратури
для визначення якості освітнього процесу та розвитку освітнього середовища університету
 
У ході аналізу результатів опитування, в якому взяли участь 524 студенти І курсу магістратури, виявилось:
 
Під час навчання в університеті більшість студентів брали участь у науковій діяльності (77,1 %), зазвичай це написання наукових публікацій (71,8 %) та виступ на наукових конференціях університету (25,3 %). Причинами, через які студенти не брали участі в науковій діяльності, були відсутність інтересу (15,1 %) та часу (12,6%).
 
Понад половина студентів вільно володіють англійською мовою (52,4 %), не володіють взагалі лише 2,7 %.
 
Майже всі студенти володіють навичками користувача персонального комп'ютера (89,1 % оцінюють себе як користувача базового рівня). Спеціалізованим економічним ПЗ володіють 49,8 %.
 
Під час навчання працювали 81,7 % студентів, серед них 39,5 % працювали за фахом або суміжним фахом. Після закінчення навчання 68,3 % студентів бажають працювати за спеціальністю або суміжною спеціальністю. Під час вибору роботи найбільш важливими для студентів є заробітна плата (88,2 %) та кар'єрне зростання (77,9 %).
 
Найкращими результатами навчання в університеті студенти вважають навички спілкування (52,7 %), вміння самостійно поповнювати знання (50,6 %), високий рівень теоретичної підготовки (50,4 %) та навички роботи з комп'ютером (47,9 %).
Кiлькiсть переглядів: 149