Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+","-" або немає потреби)
навчаль­ного контенту
планів практичних (семі­нарських) занять
завдань для лаборатор­них робіт
завдань для самостійної роботи студентів*
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Історія України
+
немає потреби
+
+
Історія української культури
+
немає потреби
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
+
Ділова іноземна мова
+
немає потреби
+
+
Політологія
+
немає потреби
+
+
Філософія
+
немає потреби
+
Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)
+
немає потреби
+
немає потреби
Вища математика
+
+
+
+
Прикладна математика
+
+
+
+
Фізика
немає потреби
+
+
+
Хімія
немає потреби
+
+
+
Інженерна і комп'ютерна графіка
+
+
+
+
Інформаційні технології
немає потреби
+
+
Технічна механіка
+
немає потреби
+
+
Екологія
+
немає потреби
+
+
Технології поліграфічного виробництва
+
+
+
+
Основи електротехніки і електроніки
немає потреби
+
+
+
Теорія кольору
немає потреби
+
+
Додрукарське опрацювання інформації
немає потреби
+
+
Видавнича справа і технічне редагування
немає потреби
+
+
+
Технологія фотореєстраційних процесів
немає потреби
+
+
+
Матеріалознавство
+
немає потреби
+
+
Видавничо-поліграфічні матеріали
+
немає потреби
+
+
Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва
немає потреби
+
+
+
Економіка видавництв і поліграфічних підприємств
+
немає потреби
+
+
Охорона праці та безпека життєдіяльності
+
немає потреби
+
+
Стандартизація і метрологія у поліграфії
немає потреби
+
+
+
Університетська освіта (Вступ до фаху)
+
+
+
Основи композиції та дизайну
немає потреби
+
+
+
Технології комп’ютерного дизайну
немає потреби
+
+
Типографіка
немає потреби
+
+
Основи наукових досліджень
+
немає потреби
+
+
Принципи проектування баз даних та баз знань
немає потреби
+
+
Технологія Web-дизайну
немає потреби
+
+
+
Основи проектування Web-видань
немає потреби
+
+
+
Тримірне моделювання
немає потреби
+
+
+
Технологічні процеси видавничо-поліграфічної справи
немає потреби
+
+
Теорії медіа
немає потреби
+
+
Розробка Web-додатків
немає потреби
+
+
Пакет дисциплін за спеціалізацією
«Технології електронних мультимедійних видань»
Комп'ютерна анімація
немає потреби
+
+
Системи перетворення та обробки інформації у видавничій справі
немає потреби
+
+
Комп'ютерні мережі та захист інформації
немає потреби
+
+
+
Технології електронного видавництва
немає потреби
+
+
Мультимедійні видання
немає потреби
+
+
Програмування засобів мультимедіа
немає потреби
+
+
Мультимедійні технології
немає потреби
+
+
+
Пакет дисциплін за спеціалізацією
«Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»
Комп'ютерні мережі
немає потреби
+
+
Технології цифрового друку (друк за запитом print on demand)
немає потреби
+
+
Цифровий технологічний друкарський процес (Digital Workflow)
немає потреби
+
+
Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва
немає потреби
+
+
Комп'ютерні редакційно-видавничі системи
немає потреби
+
+
Технології підготовки та виробництва мультимедійних видань
немає потреби
+
 
+
Спеціальні види друку
немає потреби
+
+
+
Дисципліни вільного вибору студента
(обрані студентами з пакетів дисциплін для вивчення в 2015-2016 н.р., 2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р.)
Економічна теорія
+
немає потреби
Підсумковий
+
Соціологія та психологія
+
немає потреби
+
+
Основи програмування
немає потреби
+
+
Основи об`єктно-орієнтованого програмування
немає потреби
+
+
Технології об`єктно-орієнтованого програмування
немає потреби
+
+
Основи підприємницької діяльності
+
немає потреби
+
+
Менеджмент та електронний маркетинг
+
+
+
+
Поглиблене вивчення іноземної мови (факультатив)
+
немає потреби
+
+
 
* У разі використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка "ІТ"
 
Методичне забезпечення програмами для проходження практики
 
Найменування практики
Семестр, в якому передбачена практика
Тривалість практики (тижнів)
Інформація про наявність програм практик
(“+” або “-”)
Навчальна практика «Університетська освіта»
1
1
+
Технологічна практика
6
3
+
Переддипломна практика
8
6
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачений курсовий проект
Інформація про наявність
(“+” або “-”)
методичних розробок
тематики курсових проектів
Міждисциплінарний курсовий проект II курсу
4
+
+
Міждисциплінарний курсовий проект III курсу
6
+
+
Міждисциплінарний курсовий проект IV курсу
7
+
+
 
 
Методичне забезпечення державної атестації
 
№ з/п
Найменування виду державної атестації
(державний екзамен, дипломна робота (проект))
Інформація про наявність ("+" або "-")
Методичні розробки
Тематика дипломних робіт (проектів)
Програми державних екзаменів
1
Державний екзамен з іноземної мови
+
немає потреби
+
2
Дипломний проект
+
+
немає потреби
 

 

Кiлькiсть переглядів: 614