Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Спеціальність 6.030506 «Прикладна статистика»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

напряму підготовки 6.030506 «Прикладна статистика», бакалавр

 
Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Інформація про наявність ("+","-" або немає потреби)
Навчаль­ного контенту планів практичних (семі­нарських) занять завдань для лаборатор­них робіт завдань для самостійної роботи студентів* питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю завдань для комплексної контрольної роботи
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
немає потреби
+
Історія України
+
немає потреби
+
Історія української культури
+
немає потреби
+
Іноземна мова
+
немає потреби
+
Філософія
+
немає потреби
+
Політологія
+
немає потреби
+
Ділова іноземна мова
+
немає потреби
+
Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)
+
немає потреби
+
Політекономія
+
немає потреби
+
Мікроекономіка
+
немає потреби
+
Макроекономіка
+
немає потреби
+
Історія економіки та економічної думки
+
немає потреби
Підсумковий
+
Математика для економістів: Вища математика
+
+
+
Математика для економістів: Теорія ймовірності та математична статистика
+
+
+
Економіко-математичні методи та моделі: Економетрика
+
+
+
Інформатика
немає потреби
+
Підсумковий
+
Економіка підприємства
+
немає потреби
+
Менеджмент
+
немає потреби
+
Маркетинг
+
немає потреби
+
Фінанси
+
немає потреби
+
Гроші і кредит
+
немає потреби
+
Бухгалтерський облік
+
немає потреби
+ (ІТ)
+
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Програма
+
немає потреби
+
Міжнародна економіка
+
немає потреби
+
Статистика
+
+
+
Соціологія
+
немає потреби
+
Регіональна економіка
+
немає потреби
+
Основи охорони праці
+
немає потреби
+
Безпека життєдіяльності
+
немає потреби
+
Економічна статистика
немає потреби
+
+
Статистика ринків
+
+
+
Статистичне моделювання та прогнозування
немає потреби
+
+
Соціальна статистика
+
+
+
Демографічна статистика
немає потреби
+
+
Статистичні методи оцінки регіонального розвитку
немає потреби
+
+
Технології виробництва:  Концепції сучасного природознавства
Програма
немає потреби
+
+ (ІТ)
Поточний
Підсумковий
+
Гуманітарний пакет: Культура ділового спілкування і партнерства
Програма
+
немає потреби
+ (ІТ)
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційно-комунікаційне забезпечення:  Мережні технології обробки інформації
Програма
немає потреби
+
+ (ІТ)
Поточний
Підсумковий
+
Інформаційно-комунікаційне забезпечення: Електронний документообіг
немає потреби
+
+ (ІТ)
Поточний
Підсумковий
+
Правовий пакет: Господарське право
+
немає потреби
+ (ІТ)
+
Статистичний аналіз ризиків та методи їх оцінювання
+
немає потреби
+
Аналіз та прогнозування рядів динаміки
немає потреби
+
+
Методологія і організація статистики
+
немає потреби
+
Статистика фінансового ринку
немає потреби
+
+
Системний аналіз соціально-економічних процесів
немає потреби
+
+
Організація та методи вибіркових обстежень
немає потреби
+
+
 
 
Методичне забезпечення курсового проектування
 
Найменування навчальної дисципліни
Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)
Інформація про наявність
("+" або "-")
методичних розробок
тематики курсових робіт (проектів)
Статистика
3
+
+
Економічна статистика
4
+
+
Демографічна статистика
5
+
+
Статистичне моделювання та прогнозування
7
+
+
 
 
Методичне забезпечення державної атестації
 
№ з/п
Найменування виду державної атестації
(державний екзамен, дипломна робота (проект))
Інформація про наявність ("+" або "-")
Методичні розробки
Тематика дипломних робіт (проектів)
Програми державних екзаменів
1
Державний екзамен з іноземної мови
+
-
+
2
Дипломний проект
+
+
-
 
Кiлькiсть переглядів: 301