Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Підготовка до вступу в магістратуру

Підготовчі курси до складання вступного іспиту в магістратуру з англійської мови
Розклад занять для слухачів підготовчіх курсів до здачі вступного іспиту з англійської мови  при вступі до магістратури з 16 липня по 21 липня 2018 р.
Пояснювальна записка до програми з дисципліни «Англійська мова» до вступу у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Необхідні документи
 

Підготовчі курси до складання вступного іспиту в магістратуру з англійської мови
 
Термін навчаня
Початок занять
Оплата за навчання, грн.
6 міс.
01.10.17
1520
3 міс.
01.10.17
700
2 міс.
01.02.18
600
1 міс.
01.04.18
335
1 міс.
01.07.18
335
 
З 1 червня 2018 р Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця оголошує набір на підготовчі курси до здачі  вступного іспиту з англійської мови  при вступі до магістратури за спеціальністю (спеціалізаціями); 
Факультет
Спеціальність
Спеціалізація( освітня програма)
Міжнародних економічних відносин
Менеджмент 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси ікредит
Банківська справа
Митний контроль
Облік і оподаткування
Оподаткування
Консалтингу і  міжнародного бізнесу
Облік і оподаткування
Облік і аудит
Менеджмент
Управління фінансово-економічною безпекою
Менеджменту і маркетингу
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент інноваційної діяльності
Бізнес-адміністрування
Логітика
Маркетинг
Маркетинг
Підприємництво,торгівля та біржева діяльність
Підприємництво,торгівля та біржева діяльність
Економічної інформатики
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Інформаційні системи та технологіі
Інформаційні системи та технологіі
Видавництво та поліграфія
Техгологія  електронних мультимедийних видань
Комп’ютерні технологіїта системи видавничо-поліграфічних виробництв
 
Економіки і права
Освітні, педагогічні науки
Педагогіка  вищої школи
Менеджмент
Управління проектами
Управління навчальним закладом
Адміністративний менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
Соціальне забеспечення
Управління соціальними проектами
Заочнї,дистанційної та післядипломної освіти
Інформаційні системи та технологіі
Бізнес-інформатика
 
Прийом документів з  1 червня 2018 року. Заняття будуть проводитися за розкладом з  16 липня по 21 липня (16 год.). Вартість навчання 335 гривень. За додатковою інформацією звертатися за адресою:  пр-кт Науки 9-А, бібліотечний корпус, 2 поверх, 131 кімн. Тел: 702-18-25, 0632743521,
 
 
Розклад занять для слухачів підготовчіх курсів  до здачі  вступного іспиту з англійської мови  при вступі до магістратури з 16 липня  по 21 липня  2018 р.
 
Дні занять
Час
Група
№ 12 М
Понеділок
16 липня
15.50 -17.25
17.35-19.10
4 (год)
Англійська мова
Ауд. 101 БК
Середа
18 липня
15.50 -17.25
17.35-19.10
4 (год)
Англійська мова
Ауд. 101 БК
П'ятниця
20 липня
15.50 -17.25
17.35-19.10
4 (год)
Англійська мова
Ауд. 101 БК
Субота
21 липня
10.15-11.50
12.10-13.45
4 (год)
Англійська мова
Ауд. 101 БК
 
Пояснювальна записка до програми з дисципліни  «Англійська мова»
 до вступу у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
 
Програма з дисципліни «Англійська мова» для слухачів була розроблена у відповідності до запропонованої програми підготовки до державного іспиту та з урахуванням основних положень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень майбутніх бакалаврів ВНЗ.
 
Зміст навчальних завдань для формування іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості мови.
 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
«Англійська мова»
        
         1.1. Мета викладення курсу.
Мета курсу – сформувати іншомовну комунікативну компетенцію у майбутніх бакалаврів відповідно до чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти; визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість слухачам вільно спілкуватися; виявити рівень сформованості вмінь слухачів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу; визначити рівень сформованості у слухачів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань; допомогти слухачам якісно підготуватися додержавного іспиту, а саме: зміцнити навички грамотного письма, глибше засвоїти теоретичний матеріал, навчитися швидко і правильно аналізувати мовні явища.
Навчальні матеріали курсу були розроблені у відповідності з загальними характеристиками основних складових тесту, що наведені нижче.
 
         1.2. Завдання вивчення курсу.
Завдання цього курсу полягає в тому, щоб  не тільки підвищити рівень знань з англійської мови слухачів, розвинути усне й писемне мовлення, а й підготувати слухачів до державного іспиту , систематизувати знання, отримані раніше.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен
знати:
 • природу і функції мови; основні відомості про лінгвістику як науку, ділову літературну мову та її норми (фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні); системну будову мови, граматичні значення, форми, категорії, взаємозв’язок мовних рівнів і одиниць;
 • поняття мовної норми, норми мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях ділового спілкування;
 • основні аспекти культури мовлення; вимоги до усних і писемних текстів офіційно-діловій сфері спілкування;
 • вимоги до навчального матеріалу як основи теоретичних знань і системи практичних умінь і навичок у галузі англійської мови.
 
вміти:
 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.
 
У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння слухачів перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).
 
Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 2000 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.
 • виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні;
 • знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в діловому спілкуванні;
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;
 • надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних  розмовною літературною мовою;
 • сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами;
 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або відповісти на повідомлення такого типу;
 • висловити свою точку зору та аргументувати її.
 
Від особи, що тестується вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.
 
Від слухачів очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.
 
 
2. Програма навчальної дисципліни
 
Назва розділу
Зміст
1
2
Тема 1.
 Маркетингові дослідження
Аудіювання: методи отримання первинної та вторинної інформації.
Говоріння: споживачі товарів та послуг. Language area.
Лексика заняття: маркетингові дослідження.                                    
Читання: правила виведення остаточних висновків,
 
Правила задавання питань.
Письмо: основні положення написання обзору.
Граматика: Present Tenses
Тема 2.
Комплекс маркетингових комунікацій
Говоріння: рекламна компанія.
Language area. Лексика заняття.
Читання: методи зворотного зв’язку зі споживачем.
Письмо: написання реклами.
Past narrative Tenses, Used to
Тема 3.
Інновації
Аудіювання: вплив нововведень на підприємництво.
Говоріння: інновації.
Language area. Лексика заняття.
Читання: централізація чи децентралізація.
Письмо: An informal letter (replying to a letter from a friend)
Граматика: The Future
Тема 4.
Робота менеджера
Робота з текстом: реферування тексту з періодичних видань.
Написання ділових та особистих листів.
Письмо: Informal letter (a letter of advice)
Граматика: Modal verbs
Тема 5.
 Цінова політика
Читання тексту.
Робота з активною лексикою: вживання та використання активного вокабуляру за темою.
Робота з граматичним матеріалом: складання та формування питань різних типів.
Написання ділових та особистих та ессе.
Граматика: Comparative structures.                                                                
Тема 6. Маркетингові дослідження
Читання. Правила виведення остаточних висновків, правила задавання питань.
Письмо: основні положення написання обзору. Граматика.Conditionals 1-3    
Тема 7.
Міжнародні ринкові відносини
Читання: переогляд досягнень.
Письмо. Написання протоколу.
Граматика. Passives
Тема 8.
Мистецтво бізнес комунікації
Говоріння: мистецтво ведення переговорів із закордонними компаніями.
Читання: технології ведення переговорів.
Language area. Лексика заняття.   
Читання: Stiff competition among companies
Письмо: A report
Граматика: Infinitive (to + verb). Gerund (verb + ing).
Тема 9.
Маркетинговий мікс
Робота з активною лексикою: вживання та використання активного вокабуляру за темою.
Читання: Marketing mix (“4 P’s)
Письмо: An essay (discussing opinions)
Граматика: Wishes and regards
Тема 10.
 Матрична структура
Читання: The matrix structure
Письмо: An email
Граматика: Reported Speech.
Робота з граматичним матеріалом:
переклад речень, кейсів з рідної мови на іноземну та навпаки.
Написання ділових та особистих листів.                      
Тема 11.
Інновації
Читання: пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу.
Письмо: написання есе. 
Читання: The definition of brands
Письмо: Composition
Граматика: Modal verbs (certainty)
Тема 12.
 Життєвий цикл товару
Читання: Product life cycle
Письмо: An article (describing a journey)
Граматика: Relative clauses.
Робота з граматичним матеріалом: вживання коректних форм дієслова.
Робота з активною лексикою: вживання та використання активного вокабуляру за темою. 
Тема 13.
Управління каналами розподілу продукції
Аудіювання. Роздрібна, оптова торгівля.
Говоріння: рішення в системі логістики.
Language area. Лексика.
Читання: A company’s marketing strategies
Письмо: Reviews.
Граматика: Articles. Prepositions.
Тема 14.
Міжнародна торгівля
Читання. Участь у ярмарках та виставках.
Робота з текстом: усний переказ тексту. 
Написання ділових та особистих листів.
Читання: Market challengers
Письмо: Revision
Граматика: General Revision of grammar.
 
3. Критерії оцінювання рівнів досягнень слухачів
 
Екзаменаційна (контрольна) робота складається з восьми завдань. П’ять завдань спрямовані на перевірку засвоєння програмного матеріалу на репродуктивному рівні. Два завдання мають виявити здатність застосувати сформовані мовленнєві компетенції на евристичному рівні, що закріплюється творчим характером восьмого завдання. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою.
Завдання 1. Поставте дієслово у правильній формі, сформулюйте запитання до виділеного курсивом слова (10 речень, 5 запитань).
Максимальна оцінка − 15 балів, 1 речення − 1 бал.
Завдання 2. Складіть п’ять словосполучень з наданих груп слів.
Максимальна оцінка − 5 балів, 1 речення − 1 бал.
Завдання 3. Доповніть речення одним з наведених вище економічних термінів (10 речень).
Максимальна оцінка − 20 балів, 1 речення − 2 бала.
Завдання 4. У мікротексті заповніть прогалини лексичними одиницями, що подані вище (5 слів).
Максимальна оцінка − 10 балів, 1 речення − 2 бала.
Завдання 5. На основі прочитаного тексту знайдіть відповідність економічного терміну наданим дефініціям (5 термінів i дефініцій ).
Максимальна оцінка − 5 балів, 1 лексична одиниця − 1 бал.
Завдання 6. Прочитайте текст загального змісту обсягом 2000 печатних знаків. Заповніть прогалини реченнями, що подані нижче ( 5 речень )
Максимальна оцінка − 15 балів, 1 речення – 3 бали.
Завдання 7. Виберіть з наведених варіантів слово або словосполучення, що найкраще відповідає змісту речення (5 речень).
Максимальна оцінка − 15 балів, 1 речення − 3 бали.
Завдання 8. Напишіть діловий лист за зазначеною в завданні темою.
Максимальна оцінка 20 балів ставиться за складений у правильному форматі діловий лист без лексико − граматичних помилок i відповідно до стилістичних норм ділових документів. Бали розподіляються за такими критеріями:
змістове наповнення (опрацювання вcix умов, зазначених у комунікативних ситуаціях) − 10 балів;
структура тексту та його зв’язність − 5 балів;
використання лексики (володіння лексичним матеріалом, орфографія) та граматична коректність складеного документа (морфологія, cинтакcиc) – 5 балів.
 
 
 
4. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
 
Базова
 1. Тестові завдання з навчальної дисципліни “Іноземна мова” для студентів ІІ курсу галузі знань “Менеджмент і Адміністрування” заочної форми навчання / Єніна Г.В. - Х: ХНЕУ, 2009. - 46 с.
 2. Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з матеріалами періодичних видань для студентів ІV курсу факультетів економіки і менеджменту, обліку, фінансів та підприємницької діяльності всіх спеціальностей денної форми навчання / Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, О.В. Никитенко. – К: НУХТ, 2008. – Ч.3.-105с. №701
 3. Англійська мова. Методичні вказівки для підготовки до вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для навчання за ОППП “магістр” за галузями знань 0305 “Економіка та підприємництво”, 0306 “Менеджмент та адміністрування ” та напрями підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”, 6.050202 “ Автоматизації та комп’ютерно – інтегровані технології ”, денної та заочної форми навчання / Уклад.: Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця – К: НУХТ, 2010. – 50с. №41.12 – 30.11.2010.
 4. Thomson A.J., Marinet A.V., A Practical English Grammar, Exercises 1,2 – Oxford University Press, 1999.
 5. Strutt P. Business Grammar and Usage. Market Leader. Longman, 2000.
 6. McArthur T. A Rapid Course In English For The Students Of Economics – Oxford University Press, 1997. – 130с.
 7. Pat Pledger. English for Human Resources. Oxford University Press, 2007.
 8. Heather Ferlicchia. Commercial English. – Х.: Изд-во Торсинг, 2006. – 192 с.
 9. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader. Intermediate Business English, Longman, 2002.
 10. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice – Oxford University Press, 1998. – 230с
 11. Digby Beaumont , Colin Granger. The Heinemann English Grammar.-1992.-350p.
 12. Barral, N. Barral. Intelligent Business. Intermediate Business English, Longman, 2006.
 13. Литвиненко Г.І., Алексахіна Т.О. English for students of Technology and Economics.- Суми:Університетська книга,2005.-127с.
 
Допоміжна
 1. Большой англо-русский словарь: в 2-х т. / Авт.: Ю.Д. Апресян, И.Р. Гальперин, Р.С. Гинзбург и др. Под общ. рук. проф. И.Р. Гальперина и проф. Э.М. Медниковой. 4-е изд., испр., с Дополнением. – М.: Русский язык, 1987.
 2. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Изд. 17-е испр. и доп. М.: Русский язык, 1978.
 3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Oxford: Macmillan Education Ltd., 2002.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 7th ed. - Oxford, New York etc.: Oxford University Press, 2005.
 
Інформаційні ресурси
 1. British National Corpus - http://sara.natcorp.ox.ac.uk
 2. Форум ABBYY Lingvo - http://forum.lingvo.ru
 
Необхідні документи:
 
 • паспорт ;
 • паспорт (копія 1,2, 11 стор.)  (копія) слухача;
 • 1 файл для документів;
 • заява  (бланк заповнюється на місці);
 • квитанція про оплату навчання (копія).
 
Оплату за навчання проводити у банку «Грант» за адресою: 
вул. Бакуліна, 8 (години роботи: з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00) або вул. Данилевського, 19 (години роботи: з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00).
 
Усі необхідні реквізити є у оператора банку. Вам необхідно назвати тільки прізвище, ім’я та по батькові того, хто буде навчатися на підготовчих курсах, та призначення платежу: «Оплата за навчання на підготовчих курсах Відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями ХНЕУ ім. С. Кузнеця».
Кiлькiсть переглядів: 19720