Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Аспірантура

АСПІРАНТУРА

 
Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (далі – ХНЕУ  ім. С. Кузнеця), починаючи з 1 вересня 2016 року, здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року):
 • 011  Науки про освіту.
 • 051  Економіка.
 • 056  Міжнародні економічні відносини.
 • 071  Облік і оподаткування.
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073  Менеджмент;
 • 074  Публічне управління та адміністрування;
 • 075  Маркетинг.
 • 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
 • 242  Туризм.
 
Кадровий склад проектних груп, які відповідають за підготовки здобувачів ступеня доктора філософії з кожної спеціальності, а також навчально-методичне та інформаційне забезпечення можна переглянути тут.
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.
 
Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук можуть бути професіонали (співробітники) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які відповідають таким Вимогам. Вимоги до керівників здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідають кадровим вимогам, зазначеним у Додатку 12 до Ліцензованих умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187.
 
Станом на 01.07.2016 р. кількість аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця складає 100 осіб.
 
У аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання.
 
На очну та заочну форму навчання до аспірантури приймаються громадяни України за держзамовленням (тільки очна) та на умовах контракту, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).
 
Вступ і зарахування на навчання до  аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється на конкурсній основі відповідно до:
 
Для урегулювання відносин між аспірантом (докторантом) та ХНЕУ ім. С. Кузнеця укладається договір.
 
Термін навчання в аспірантурі  ̶  4 роки.
 
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:
 
 • 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки;
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності);
 • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
 • 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної  діяльності);
 • 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 
Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка здобувачів, які вже навчаються за зазначеними спеціальностями, здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).
 
Навчання в аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця надає такі переваги:
 
Короткострокові:
 • проживання у гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • отримання стипендії;
 • наукове керівництво провідних учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • можливість навчатися в аспірантурі за спільною франко-українською програмою підготовки докторантів із захистом дисертацій в Україні та Франції;
 • можливість паралельно (у вільний від навчання в аспірантурі час) працювати (на очній формі навчання – на 0,5 ставки, на заочній формі навчання – на 1 ставку співробітника) у тому числі у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • сприяння участі у міжнародних конкурсах і грантах, допомога досвідчених фахівців у пошуку відповідних проектів та оформленні пакета необхідних документів;
 • можливість брати участь у чисельних міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, круглих столах та інших науково-дослідних заходах, які проходять у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • можливість паралельно (у вільний від навчання в аспірантурі час) навчатися на освітньо-кваліфікаційному рівні й отримати диплом магістра за будь-якою з 44 магістерських програм, відкритих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • можливість отримати додаткові компетентності шляхом підвищення кваліфікації за відповідними програмами («Розробка персональних навчальних систем», «Застосування пакетів програм для створення аудіовізуальних навчально-методичних розробок», «Технології роботи з аудиторією», «Технологія створення електронних видань», «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»), відкритими у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • можливість (у вільний від навчання в аспірантурі час) брати участь у спільних франко-українських програмах підготовки магістрів MBA «Бізнес-інформатика» і “Туризм” та отримати подвійні дипломи магістра;
 • можливість (у вільний від навчання в аспірантурі час) пройти навчання та скласти кембріджські іспити на знання ділової англійської мови Business English Certificates  (BEC);
 • можливість використовувати електронний каталог і депозитарій бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця для пошуку необхідних джерел інформації у ході здійснення власного наукового дослідження та освітньої діяльності;
 • можливість відстежувати актуальні зміни та рівень вирішення наукових проблем і завдань у предметній області власного дослідження, а також переймати досвід інших пошукачів шляхом відвідування публічних захистів дисертацій, які відбуваються у спеціалізованій вченій раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • право на безкоштовний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) у спеціалізованій вченій раді ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
Довгострокові:
 • отримання поглиблених знань сучасних теорій, методів, механізмів, ефективних інструментів аналізу та вдосконалення процесів і явищ у межах обраної спеціальності;
 • розвинення дослідницьких і мовних компетентності (навичок та умінь);
 • отримання третього освітньо-наукового рівня підготовки;
 • контакти та досвід провідних учених (професорсько-викладацького складу) ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • вищий (порівняно з іншими кандидатами, які не мають наукового ступеня) пріоритет під час найму на бажану посаду;
 • можливість працевлаштування у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
З 1 січня 2017 року (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року та Постановою КМУ №32 від 25 січня 2017 року) стипендія аспірантів складає 90% посадового окладу викладача, а саме 4018 грн.
 
Крім того, « … аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.» (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року).
Кiлькiсть переглядів: 20786