Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Аспірантура

АСПІРАНТУРА

 
 
Згідно з Наказом КМУ від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року):
 • 011  Освітні, педагогічні науки (Науки про освіту).
 • 051  Економіка.
 • 071  Облік і оподаткування.
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073  Менеджмент.
 • 075  Маркетинг.
 • 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 122  Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології).
 • 242  Туризм.
 • 281 (074)  Публічне управління та адміністрування.
 • 292 (056)  Міжнародні економічні відносини.
 
Загальний ліцензований обсяг – 66 осіб.
 
 
 
У аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання.
 
 
 
 
На очну та заочну форму навчання до аспірантури приймаються громадяни України за держзамовленням (тільки очна) та на умовах контракту, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).
 
 
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених Постановою КМУ від 23 березня 2016 року № 261.
 
 
 
Кадровий склад проектних груп, які відповідають за підготовки здобувачів ступеня доктора філософії з кожної спеціальності.
 
 
 
 
Код спеціальності PhD
Назва
спеціальності PhD
Керівник проектної групи гарант освітньо-наукової програми
Члени
проектної групи
011
Науки про освіту
Борова Т. А.,
д.пед.н., проф.
Колбіна Т.В.  д. пед. н., проф.,
Раєвнєва О.В.  д. е. н., проф.
051
Економіка
Пономаренко В. С.,
д.е.н., проф.
Ястремська О.М. д.е.н., проф.,
Пушкар О.І. д.е.н., проф.
Назарова Г.В. д.е.н., проф.
071
Облік і оподаткування
Пилипенко А. А.
д.е.н., проф.
Лабунська С. В.д.е.н., доц.,
Найденко О. Є. к.е.н., доц.
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Колодізєв О.М.,
д.е.н., проф.
Внукова Н.М.д.е.н., проф.,
Чмутова І.М. к.е.н., доц.
073
Менеджмент
Лепейко Т.І.,
д.е.н., проф.
Отенко В. І.  д.е.н., проф.,
Грузіна І. А. к.е.н., доц.
075
Маркетинг
Орлов П.А.,
д.е.н., проф.
Лисиця Н.М. д. соц. н., проф.,
Притиченко Т.І.  к.е.н., доц.
076
Підприєм-ництво, торгівля та біржова діяльність
Гонтарева І.В.,
д.е.н., проф.
Шиян Д.В. д.е.н., проф.,
Фесенко І.А. д.е.н., доц.
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Руденко О.Г.,
д.т.н., проф.
Алексієв В.О. д.техн.н., проф.
Мінухін С.В. д.техн.н., доц.,
Щербаков О.В. к.техн.н., доц.,
Тарасов О.В. к.техн.н., доц.
242
Туризм
Сущенко О.А.,
д.е.н., проф.
Наумік-Гладка К.Г. д.е.н., доц..,
Єрмаченко В.Є. к.е.н., проф.
281 (074)
Публічне управління та адміністрування
Гавкалова Н.Л.,
д.е.н., проф.
Попов О. Є. д.е.н., проф.,
Липов В. В. д.е.н., проф.
292 (056)
Міжнародні економічні відносини
Отенко І. П.,
д.е.н., проф.
Липов В.В, .д.е.н., проф.,
Малярець Л.М. д.е.н., проф.
 
 
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії з кожної спеціальності.
 
 
Навчальні дисципліни загальноосвітньої наукової підготовки здобувачів PhD
 
Назва дисципліни
Відповідальна особа
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Іноземна мова
Колбіна Т.В., д.е.н., проф.
+
+
Іноземна мова (тренінг)
Колбіна Т.В., д.е.н., проф.
+
+
Філософія науки
Чешко В.Ф., д.філос.н., проф.
+
+
Методологія та організація наукових досліджень
Пушкар О.І., д.е.н., проф.
+
+
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях
Руденко О.Г., д.т.н., проф.
Клебанова Т.С., д.е.н., проф.
+
+
Методика викладання та інноваційні технології в педагогіці (тренінг)
Борова Т.А., д.пед.н., проф.
+
+
 
 
Навчальні дисципліни професійної наукової підготовки та за вибором здобувачів PhD
 
Галузь знань
Спеціальність
Навчально-методичне забезпечення
Інформаційне забезпечення
01 Освіта
011 Науки про освіту
+
+
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
+
+
07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
+
+
072 Фінанси, банківська справа та страхування
+
+
073 Менеджмент
+
+
075 Маркетинг
+
+
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
+
+
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
+
+
24 Сфера обслуговування
242 Туризм
+
+
28 Публічне управління та адміністрування
281 (074) Публічне управління та адміністрування
+
+
29 Міжнародні відносини
292 (056) Міжнародні економічні відносини
+
+
 
 
 
Розклад аудиторних занять аспірантів http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/selection.jsf (Факультет – «Аспірантура» та відповідна спеціальність).
 
 
 
 
 
Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук можуть бути професіонали (співробітники) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які відповідають таким Вимогам.
 
 
 
 
Вступ і зарахування на навчання до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році та Правил прийому до аспірантури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2018 році (см. Вступ до аспірантури)
 
 
 
 
Для урегулювання відносин між аспірантом (докторантом) та ХНЕУ ім. С. Кузнеця укладається договір.
 
 
 
 
Згідно з Постановою КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року «Деякі питання стипендіального забезпечення» та Постановою КМУ від 25 січня 2017 року № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення» стипендія аспірантів складає 90% посадового окладу доцента, а саме 4425 грн.
 
 
 
 
« … аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою).
 
 
 
 
Термін навчання в аспірантурі  ̶  4 роки.
 
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.
 
 
 
 
Станом на 01.01.2017 р. кількість аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця складає 100 осіб.
 
 
 
 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:
 • 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки;
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності);
 • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
 • 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної  діяльності);
 • 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Кiлькiсть переглядів: 29385