Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Методичний відділ

МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 
Рік заснування – 2001.
61166, м. Харків, проспект Науки, 9А,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, 3-й поверх, каб. 310, 311
Тел. +38 (057) 702-06-70 дод. 4-18
E-mail: depmeth@hneu.edu.ua
 
Керівник – Малець Ірина Вікторівна.
 
Основна мета діяльності відділу – створення належних умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу в університеті; оптимальне використання методичних ресурсів та створення методичного простору на основі комплексного підходу для вдосконалення змісту, організації й методів навчання.
 
Методичний відділ здійснює функції організації, планування, моніторингу та контролю методичної роботи в університеті й призначений для забезпечення дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, оптимізації й інтенсифікації навчального процесу, удосконалення викладання навчальних дисциплін та їх методичного забезпечення, впровадження сучасних технологій навчання.
 
Завданнями методичного відділу є:
 • організація методичної роботи в ХНЕУ ім. С. Кузнеця на рівні, що забезпечує формування кваліфікованих компетентних фахівців;
 • сприяння переводу навчально-методичного процесу на ІТ-технології з максимальним використанням особистісної компоненти професорсько-викладацького складу і студентства;
 • координація системи моніторингу трансформації потреб суспільства для уточнення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм кожної спеціальності щодо переліку та змісту компетентностей;
 • здійснення аналізу й координації методичної роботи кафедр, розробка напрямів її вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій;
 • узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи кафедр з актуальних проблем вищої освіти з метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення навчального процесу та професійної компетентності науково-педагогічних працівників;
 • здійснення постійного контролю і координація стану й якості методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються;
 • забезпечення своєчасного планування, розробки та видання навчально-методичної та наукової літератури, у тому числі електронної;
 • опрацювання і підготовка нормативно-інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;
 • координація процедур ліцензування та акредитації в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, організація проведення відповідних заходів гарантами освітніх програм та випусковими кафедрами, визначення відповідності показників діяльності нормативним вимогам;
 • своєчасне оновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності та відповідних сертифікатів;
 • організація та удосконалення управління та методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
 
Детальніша інформація розміщена на сайті методичного відділу http://www.depmeth.hneu.edu.ua/mou
Кiлькiсть переглядів: 5773