Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Підготовка до ЗНО

ВІДДІЛ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОБОТИ ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

(підготовчі курси)

 

Рік заснування – 1969
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,
ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, бібліотечний корпус, 2 поверх, 131 кімн.
Тел. +38 (057) 702-18-25
Факс: +38 (057) 702-07-17
E-mail: depcourse@hneu.edu.ua

Керівник відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями – кандидат економічних наук, доцент Шиголь Федір Андрійович
 
Підготовчі курси відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями (далі – підготовчі курси) ХНЕУ ім. С. Кузнеця є структурним підрозділом університету, який було створено в 1969 році.
 
Основне завдання підготовчих курсів – підвищення загальноосвітньої підготовки молоді (школярів і випускників попередніх років м. Харкова, Харківської області та інших областей України) та підготовка до складання вступного випробування за системою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
 
Крім того, спілкування слухачів між собою, із студентами, професорсько-викладацьким складом, адміністрацією університету дозволить слухачам краще ознайомитися з фахом економіста та зробити усвідомлений вибір майбутньої професії, забезпечить комфортний перехід зі школи до ВНЗ і дозволить легше адаптуватися в студентському середовищі та успішно вчитися на першому курсі.
 
Наш університет є одним з небагатьох навчальних закладів, який з 2005 року запровадив програму підготовки  майбутніх студентів до складання  іспитів з математики та української мови за системою зовнішнього незалежного тестування. За цей час викладачі, які працюють на підготовчих курсах, набули достатнього досвіду в підготовці слухачів до ЗНО.
 
Викладання на підготовчих курсах організовано так, щоб максимально допомогти кожному слухачеві успішно підготуватися до складання ЗНО, а також (що не менш важливе) до подальшого навчання в нашому університеті або іншому навчальному закладі.
 
Хотілося б підкреслити, що успіхи будь-кого із слухачів на іспитах можливі лише за умови старанного навчання й повної віддачі сил, цілеспрямованої і напруженої праці з оволодіння знань та умінь, що надаються на курсах.
 
Нам дуже приємно щороку бачити, що наші колишні випускники вступають до нашого університету та успішно в ньому навчаються.
 
 

Курс «Математика» є профільним предметом для нашого ВНЗ. Запропонований  курс має дати уявлення про рівень вимог Українського центру оцінювання якості знань. Отримані знання дозволять учням 11 класів і випускникам попередніх років не тільки успішно скласти тестування, а й будуть сприяти успішному навчанню на перших курсах.
 
Програма курсу охоплює всі теми, які передбачено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Підготовка слухачів починається з ознайомлення з нормативними документами, технічними характеристиками тесту з математики. Наступним кроком є діагностика рівня знань з метою виявлення розділів і тем, які викликають значні труднощі у слухачів курсів, для більш поглибленого  їх вивчення. Останнім етапом є підведення підсумків та створення позитивного настрою вступника.
 
Підготовка слухачів здійснюється на різних етапах: під час вивчення і закріплення нового матеріалу (невеликі перевірочні роботи), перевірки і контролю знань (тематичні контрольні роботи), виконання домашнього завдання (тестові завдання для самоконтролю). До змісту робіт входять тестові завдання різних форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на відповідність, завдання з короткою формою відповіді. Таким чином поступово відбувається закріплення навичок роботи з тестами та контроль часу на їх  виконання.
 
Багато завдань на ЗНО мають незвичне для учнів формулювання, хоча часто неважке при розв'язуванні, деякі знайдені результати треба вміти інтерпретувати, тобто надавати у незвичній формі. Наприклад: указати у відповіді найменший цілий розв'язок нерівності, знайти якусь залежність між коренями рівняння. Ми готуємо слухачів до такої роботи, формуючи в них уміння інтерпретувати результати з урахуванням умов задач.
 
Ми намагаємось створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
 
Предмет «Українська мова та література» є обов’язковим для вступу  в будь-який із ВНЗ України, а його результат безпосередньо впливає на той сумарний бал, з яким абітурієнт буде брати участь у конкурсі. Цей курс дозволить систематизувати та розширити знання з української мови та літератури й успішно скласти тестування.
 
Особливості навчального процесу з курсу «Українська мова та література»:
 • викладання теоретичного матеріалу, запис основних понять;
 • практичне опрацювання теми (залучення кожного слухача під час засвоєння нового матеріалу);
 • виконання тренувальних вправ та тестових завдань.
 
Основна мета курсу «Історія України» – підготувати слухачів підготовчих курсів до складання ЗНО з історії України.
 
Для досягнення мети ми не тільки надаємо слухачам інформацію, але й розвиваємо їх навички самостійної роботи з тестовими завданнями. При цьому ми використовуємо сучасні методики групового й індивідуального навчання. Під час навчання слухачі опрацьовують усі типи завдань ЗНО, систематично виконуючи як контрольні, так і екзаменаційні роботи. Слід також враховувати, що слухачі складають тести за повної аудиторії (як на справжньому тестуванні), а отже, учаться не відволікатися, концентрують свою увагу на завданнях. 
 
Творча атмосфера в навчальній групі сприяє засвоєнню матеріалу. У поєднанні з допомогою від досвідченого викладача це призводить до бажаного результату.
 
Таким чином, ми повторюємо зі слухачами весь шкільний курс з історії України (від часу заселення території України до сьогодення).
 
Програма й робочий план курсу “Історія України” складені на основі програми зовнішнього незалежного тестування за такими розділами: Стародавня історія України; Київська Русь та Галицько-Волинська держава; Українські землі у XIV — XVIII ст.; Українські землі під владою Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії; Українські землі 1914—1939 рр.; УРСР у 1939 — 1991 рр. Україна в умовах незалежності.  
 
Вивчаючи наведений курс слухачі отримують усі необхідні знання та вміння, які вимагає від них програма ЗНО. У результаті слухачі орієнтуються в хронології подій (у всіх датах), локалізують історико-географічні об'єкти та історичні факти на карті, критично описують явища та пам'ятки культури різних епох, характеризують діяльність історичних постатей, установлюють причини та наслідки історичних подій та явищ, можуть опрацьовувати історичні джерела різного змісту тощо.
 
При розробці програми і плану курсу ми використовуємо всі рекомендовані підручники з Історії України.
 
Програма курсу «Англійська мова» для слухачів підготовчих курсів була розроблена  відповідно до запропонованої програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахуванням  основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських  рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл.
 
Особливості навчального процесу  курсу «Англійська мова»: використання неадаптованого англомовного матеріалу:
 1. використання тренувальних завдань та вправ типу ЗНО;
 2. повторення граматичного матеріалу та виконання вправ;
 3. розширення словникового запасу та покращення навичок мовлення;
 4. залучення кожного слухача під час роботи на спілкування;
 5. робота в малих групах.
 
Крім обов’язкових для вступу до  нашого університету дисциплін на підготовчих курсах вивчається курс «Основи економіки».
 
Основна мета курсу  «Основи економіки» – підготувати випускників коледжів та технікумів до складання вступного випробування за фахом.
 
 
 
Найбільш тривалі курси – 8,5 місяців навчання. Програма підготовки з математики, української мови та літератури розрахована на 32 тижні, а за додатковим предметом – на 20 тижнів.
 
Заняття з одного предмета відбуваються впродовж одного вечора  з 16.45 по 19.35 (2 пари або чотири поєднаних уроки) кожного тижня (тобто скільки предметів слухач обирає, стільки днів на тиждень він і навчається на курсах).
 
Розмір оплати за пакет у 2017-2018 р.
 
Термін навчання
Оплата за навчання (пакет*), грн.
Початок подачі документів
з 11 вересня по 31 травня
(32 тижня)
2850
з 15 серпня
 з 1 жовтня по 31 травня
(28 тижнів)
2750
з 1вересня
з 1 грудня по 31 травня
(20 тижнів)
2450
з 1 листопада
 
*Пакет — це три дисципліни: українська мова і література; математика та англійська мова/або історія України  за вибором.
 
Розмір оплати навчання за окремими дисциплінами на 2017-2018 рік
 
Термін навчання
Дисципліни**
Кількість годин на тиждень
Оплата за навчання, грн.**
з 11 вересня
по 31 травня
(32 тижня)
Математика
4
1320
Українська мова та література
4
1320
з 1 жовтня по 31 травня
(28 тижнів)
Математика
4
1250
Українська мова та література
4
1250
з 1 грудня 
 по 31 травня
(20 тижнів)
Математика
4
1000
Українська мова та література
4
1000
Історія України
4
1000
Географія 4 1000
Англійська мова
4
1200
 
**дисципліни за вибором;
 
 
Заняття проводяться  по суботах з 10.00 – 12.50; 13.10 – 16.00 та неділях з 10.00 – 12.50 за розкладом або навпаки.
 
Розмір оплати за пакет у 2017-2018 р.
 
Термін навчання
Оплата за навчання (пакет**), грн.
Початок подачі документів
з 1 жовтня по 31 травня
(28 тижнів)
2750
з 1вересня
з 1 грудня по 31 травня
(20тижнів)
2450
з 1 листопада
 
*Пакет — це три дисципліни: українська мова і література; математика та англійська мова/або історія України  за вибором.
 
Розмір оплати навчання за окремими дисциплінами на 2017-2018 рік
 
Термін навчання
Дисциплины**
Кількість годин на тиждень
Оплата за навчання, грн.
з 1 жовтня
по 31 травня
(28 тижнів)
Математика
4
1250
Українська мова та література
4
1250
з 1 грудня   по 31 травня
(20 тижнів)
Математика
4
1000
Українська мова та література
4
1000
Історія України
4
1000
Географія 4 1000
Англійська мова
4
1200
 
** дисципліни за вибором;
 
Вечірні курси (протягом 8,5 – 8 місяців) або денні курси (протягом 8 місяців) найбільш ефективні. Час дозволяє оптимально розподілити навчальне навантаження, заповнити пропуски в знаннях, якісно опрацювати новий матеріал, засвоїти й закріпити його. Отримати навички складання ЗНО та правильний психологічний настрій.  
 
Кожен слухач обирає самостійно необхідні йому предмети.
 
Навчальне навантаження складає 4 академічних години (2 пари) на тиждень з кожної обраної дисципліни.
 
Форма занять: з історії України та географії – лекційна;
                          з інших предметів – практична.
 
Групи формуються залежно від вибраних предметів та форми навчання.
 
Кількість слухачів в групах:
 • з англійської мови: 12 – 15 осіб;
 • з математики та української мови і літератури: 20 – 25 осіб;
 • з історії України та географії: 25 – 40 осіб.
 
Заочні курси для слухачів з населених пунктів Харківської та інших областей України.
 
Основною метою заочної освіти є подолання відстані між абітурієнтами та викладачами, допомога отримати знання та підготуватися до ЗНО. Програма заочних підготовчих курсів повністю збігається з програмою вечірніх та денних курсів, навчання проводять ті ж самі викладачі. Заочна форма навчання забезпечує індивідуальний підхід з боку викладачів: вони фіксують та перевіряють завдання та контрольні роботи, відповідають на питання, індивідуально пояснюють найбільш важливі й складні теми. При поданні заяв слухачам заочних курсів надається комплект контрольних робіт, спеціально розроблених за методикою Українського центру оцінювання якості освіти, які мають на меті максимально підготувати слухачів підготовчих курсів до успішного складання ЗНО. У процесі навчання, крім виконання контрольних робіт, передбачені заняття в останню суботу кожного місяця та участь в установчих сесіях. Установчі сесії проводяться три рази протягом навчального року в дні шкільних канікул (жовтень, січень, березень). Під час установчих  сесій, за необхідністю, надається гуртожиток.
 
Початок занять на заочних курсах – з 21 жовтня. Прийом документів – з 15 серпня. Вартість навчання – 1500 гривень (три дисципліни).
 
У кінці навчання проводяться випускні екзамени у формі тестів за вивченими предметами.
 
Основні цілі екзамену:
 • оцінити знання і уміння слухачів;
 • допомогти адаптуватися до майбутнього іспиту на ЗНО.
 
Слухачі, які успішно закінчили підготовчі курси та склали  іспити за трьома дисциплінами, отримують Сертифікат встановленого зразка.
 
Курси з підготовки до складання співбесіди за фахом для випускників коледжів та технікумів. Підготовка здійснюється з математики та економіки. Початок занять з 1 липня протягом трьох тижнів. Форма навчання – вечірня. Заняття проводяться за розкладом. Прийом документів – протягом червня. Вартість навчання – 450 гривень.Вартість навчання – 375 гривень.
 
Прийом відвідувачів здійснюється по буднях з 10 до 16.00.
 
 
1. паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків(мати при собі);
2. паспорт (копія 1,2, 11 стор.) або свідоцтво про народження (копія) слухача;
3. ідентифікаційний код слухача (копія);
4. табель успішності за 10 клас (копія) або атестат;
5. фото 3*4;
6. 1 файл для документів;
7. 100 аркушів (формат А4);
8. заява (бланк заповнюється на місці);
9. договір про надання освітніх послуг (в 3-х прим. заповнюється на місці одним із батьків);
10. квитанція про оплату навчання (копія);
 
 
Оплату за навчання можна вносити до каси ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» «ГРАНТ» або через інші фінансові установи.
 
Адреса банку «Грант»: вул. Бакуліна, 8 (години роботи: з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00) або вул. Данилевського, 19 (години роботи: з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00).
 
Усі необхідні реквізити є у оператора банку. Вам необхідно назвати тільки прізвище, ім’я та по батькові того, хто буде навчатися на підготовчих курсах, та призначення платежу: «Оплата за навчання на підготовчих курсах Відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями ХНЕУ ім. С. Кузнеця».

 

Кiлькiсть переглядів: 42118