Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Підготовка до ЗНО

ЦЕНТР  ПРОФОРІЄНТАЦІЇ  ТА  РОБОТА  З  ОБДАРОВАНИМИ  УЧНЯМИ

(підготовчі курси)

 

Рік заснування – 1969
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,
ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, бібліотечний корпус, 2 поверх, 131 кімн.
Тел. +38 (057) 702-18-25
Факс: +38 (057) 702-07-17
E-mail: depcourse@hneu.edu.ua
 
Керівник відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями кандидат економічних наук, доцент Шиголь Федір Андрійович.
 
Відділ профорієнтації та роботи з обдарованими учнями забезпечить абітурієнту якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Наш університет є одним з небагатьох навчальних закладів, який з 2005 року упровадив програму підготовки  майбутніх студентів до складання  іспитів з математики та української мови через систему зовнішнього незалежного тестування.
 
За цей час викладачі, які працюють на підготовчих курсах, набули достатнього досвіду у підготовці слухачів до незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти.
Головна мета занять – допомога школярам і випускникам попередніх років ліквідувати недоліки в знаннях і поширена підготовка за дисциплінами, необхідними для успішного проходження ЗНО.
 
Крім того, слухачі курсів отримують знання профорієнтаційного напрямку, що дозволяє краще ознайомитися з фахом економіста і адаптуватися до вимог вищого навчального закладу.
Курси стануть в пригоді і тим учням, які готувалися до ЗНО самостійно, тому що на заняттях з досвідченими викладачами вони зможуть систематизувати і розширити свої знання, а також оцінити відповідність своєї підготовки до вимог Українського центру оцінювання якості знань.
 
Випускники підготовчих курсів університету при вступі у 2017 році на основі повної загальної середньої освіти, на навчання за напрямами підготовки: «Комп'ютрні науки», «Видавничо-поліграфічна справа» отримають додаткові бали до конкурсного балу.
 
Всі слухачі підготовчих курсів, які пройшли повний курс навчання, отримають право на першочергове зарахування до ХНЕУ ім. С. Кузнеця за інших рівних умов.
 
Дисципліни:
Форми та вартість навчання
Необхідні документи
Як оплатити за навчання
 
Підготовка здійснюється за дисциплінами:
 
Курс «Математика» є профільним предметом для нашого ВНЗ. Даний курс має дати уявлення про рівень вимог Українського центру оцінювання якості знань. Отримані знання дозволять учням 11 класів і випускникам попередніх років не тільки успішно скласти тестування, а й будуть сприяти успішному навчанню на перших курсах.
 
Програма курсу охоплює всі теми,які передбачає програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Підготовка слухачів починається з ознайомлення з нормативними документами, технічними характеристиками тесту з математики. Наступним кроком є діагностика рівня знань з метою виявлення розділів і тем, які викликають найбільші  труднощі у слухачів курсів для більш поглибленого  їх вивчення. Останнім етапом є підведення підсумків та створення позитивного настрою вступника.
 
Підготовка слухачів здійснюється на різних етапах:під час вивчення і закріплення нового матеріалу(невеликі перевірочні роботи) перевірки і контролю знань (тематичні контрольні роботи), виконання домашнього завдання(тестові завдання для самоконтролю). До змісту робіт входять тестові завдання різних форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді;завдання на відповідність, завдання з короткою формою відповіді. Таким чином поступово відбувається закріплення навичок роботи з тестами та закріплюється контроль часу для їх  виконання.
 
Багато завдань на ЗНО мають незвичне для учнів формулювання, хоча часто неважке при розв'язуванні, деякі знайдені результати треба вміти інтерпретувати, тобто надавати у незвичній формі. Наприклад: указати у відповіді найменший цілий розв'язок нерівності, знайти якусь залежність між коренями рівняння. Ми готуємо слухачів до такої роботи, формуючи в них вміння інтерпретувати результати з урахуванням умов задач.
 
Ми намагаємось створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
 
Предмет «Українська мова та література» є обов’язковим для вступу  в будь-який із ВНЗ України, а його результат безпосередньо впливає на той сумарний бал, з яким абітурієнт буде брати участь у конкурсі. Цей курс дозволить систематизувати та розширити знання з української мови та літератури й успішно скласти тестування.
 
Особливості навчального процесу з курсу «Українська мова та література»:
 • викладання теоретичного матеріалу, запис основних понять;
 • практичне опрацювання теми (залучення кожного слухача під час засвоєння нового матеріалу);
 • виконання тренувальних вправ та тестових завдань.
 
Основна мета курсу «Географія» – надати слухачам підготовчих курсів  можливість кваліфікованої підготовки до успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання шляхом повторення всього курсу шкільної географії (6-10 класи), виконання значної кількості практичних завдань (розв’язання географічних задач з визначення масштабів та відстаней, географічних та прямокутних координат, кутів орієнтування, поясного та місцевого часу, кліматичних, гідрологічних, демографічних характеристик певної території тощо), ознайомлення з основними типами тестів, задач та питань ЗНО, написання перевірочних контрольних робіт за типом ЗНО, відпрацювання вміння творчо та швидко оперувати своїми знаннями.
 
Програма курсу «Географія» побудована з суворим дотриманням програми зовнішнього незалежного тестування за такими розділами: Загальна географія, Географія материків та океанів, Географія України, Економічна та соціальна географія світу. Вивчаючи даний курс ви зможете збільшити обсяг, закріпити та систематизувати базові знання, відновити в пам’яті забуті теми, розібратися в незрозумілих та складних темах, навчитися комплексному просторовому мисленню, аналізувати природні, суспільні та господарські об’єкти, процеси та явища, встановленню причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей в географічній оболонці, сформувати вміння та навички вирішення географічних задач, необхідних для успішної здачі ЗНО та підготовки для подальшого навчання в обраному вузі. Заняття з географії проводить кваліфікований викладач зі значним досвідом педагогічної та наукової діяльності. На заняттях, які проводяться в невеликих групах, слухачі зможуть ефективно засвоїти матеріал, спрямувати свою роботу у необхідне русло, детально опрацювати складні для вивчення теми. достатня кількість запланованих контрольних робіт у форматі зовнішнього незалежного оцінювання нададуть слухачам можливість познайомитися з типовими прикладами завдань, отримати досвід оптимальної саморегуляції, моніторингу своїх власних навчальних досягнень, спрогнозувати потенційну кількість тестових балів.
 
При розробці тестів зовнішнього незалежного оцінювання використовуються всі рекомендовані підручники, а навчання в школі здійснюється за одним з них; після введення профільних класів є учні, які прослуховують у школі мінімальну кількість годин з географії, програма з географії охоплює величезну кількість географічних назв, процесів, явищ, причин, наслідків тощо. В сучасному океані інтернет-інформації можна швидко заблукати, заглибитися у вивчення другорядної інформації, а на основні питання не звернути увагу, знайти приклади задач, але не знати як їх розв’язувати, не мати змоги перевірити правильність і коректність засвоєння тієї чи іншої теми тощо. При вирішенні цих проблем слухачам в нагоді стануть групові заняття з географії, на яких вони знайдуть відповіді на запитання: Що вчити? і Як вчити?
 
Основна мета курсу «Історія України» - підготувати слухачів підготовчих курсів до складання ЗНО з історії України.
 
Для досягнення мети ми не тільки надаємо слухачам інформацію, але й розвиваємо їх навички самостійної роботи з тестовими завданнями. При цьому ми використовуємо сучасні методики групового й індивідуального навчання. Під час навчання слухачі опрацьовують всі типи завдань ЗНО, систематично виконуючи як контрольні, так і екзаменаційні роботи. Слід також враховувати, що слухачі складають тести в повній аудиторії (як на справжньому тестуванні), а отже вчаться не відволікатися, концентруючи свою увагу на завданнях. 
 
Творча атмосфера в навчальній групі сприяє засвоєнню матеріалу. У поєднанні з допомогою від досвідченого викладача це призводить до бажаного результату.
 
Таким чином, ми повторюємо зі слухачами весь шкільний курс з історії України (від часу заселення території України до сьогодення).
 
Програма й робочий план курсу «Історія України» складені на основі програми зовнішнього незалежного тестування за наступними розділами: Стародавня історія України. Київська Русь та Галицько-Волинська держава; Українські землі у XIV - XVIII ст.; Українські землі під владою Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії; Українські землі 1914 - 1939 рр.; УРСР у 1939 - 1991 рр. Україна в умовах незалежності.  
 
Вивчаючи наведений курс слухачі отримують усі необхідні знання та вміння, які вимагає від них програма ЗНО. У результаті слухачі орієнтуються в хронології подій (у всіх датах), локалізують історико-географічні об'єкти та історичні факти на карті, критично описують явища та пам'ятки культури різних епох, характеризують діяльність історичних постатей, встановлюють причини та наслідки історичних подій та явищ, можуть опрацьовувати історичні джерела різного змісту тощо.
 
При розробці програми і плану курсу ми використовуємо всі рекомендовані підручники з Історії України.
 
Програма з курсу «Англійська мова» для слухачів підготовчих курсів була розроблена у відповідності до запропонованої програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахуванням  основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських  рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл.
 
Особливості навчального процесу з курсу «Англійська мова»: використання неадаптованого англомовного матеріалу;
 • використання тренувальних завдань та вправ типу ЗНО;
 • повторення граматичного матеріалу та виконання справ;
 • розширення словникового запасу та покращення навичок мовлення;
 • залучення кожного слухача під час роботи;
 • робота в малих групах.
Основна мета курсу  «Основи економіки» підготувати випускників коледжів та технікумів до здачі вступного випробування за фахом.
 
Форма навчання:
 
Вечірня форма навчання розрахована на харків'ян.
Самі тривалі курси 8,5 місяців навчання. Програма підготовки з математики, української мови та літератури розрахована на 34 тижні, а за додатковим предметом - на 24 тижні.
 
Вечірні курси  протягом 8,5 та 8 місяців найбільш  ефективні, час дозволяє оптимально розподілити навчальне навантаження, заповнити пропуски в знаннях, якісно опрацювати новий матеріал, засвоїти і закріпити його. Отримати навички складання ЗНО та правильний психологічний настрій.
 
Заняття проводяться три рази на тиждень з 16.45 по 19.35 за розкладом.
 
Розмір оплати за пакет у 2016-2017 р.
 
Термін навчання
Оплата за навчання, грн.
Початок подачі документів
8,5 місяців (з 15 вересня по 31 травня)
2 550
з 15 серпня
8 місяців (з 1 жовтня по 31 травня)
2 480
з 15 серпня
6 місяців (з 1 грудня по 31 травня)
2 195
з 1 листопада
4 місяця (з 1 лютого по 31 травня)
1 755
з 11 січня
 
Розмір оплати навчання за окремими дисциплінами на 2016-2017 рік
 
Термін навчання
Дисципліни
Кількість годин на тиждень
Оплата за навчання, грн.
з 1 жовтня  по 31 травня
Математика
4
1 175
Українська мова та література
4
1 175
з 1 грудня   по 31 травня
Математика
4
1 030
Українська мова та література
4
910
 
Географія*
4
945
Історія України*
4
945
Англійська мова*
4
1 130
 
лютий-травень
Математика
4
845
Українська мова та література
4
845
Географія*
4
845
Історія України*
4
845
Англійська мова*
4
845
 
*географія, історія України, англійська мова — дисципліна за вибором
 
Денна форма навчання розрахована  на харків'ян та мешканців передмістя.
Заняття проводяться по суботах та неділях з 9.00 за розкладом. За необхідністю надається гуртожиток (7,85 грн/добу)
 
Розмір оплати за пакет у 2016-2017 р.
 
Термін навчання
Оплата за навчання, грн.
Початок подачі документів
8 місяців (з 1 жовтня по 31 травня)
2 280
з 15 серпня
6 місяців (з 1 грудня по 31 травня)
2 195
з 1 листопада
4 місяця (з 1 лютого по 31 травня)
1 755
з 1 грудня

Розмір оплати  навчання  за окремими дисциплінами на 2015-2016 рік
 
Термін навчання
Дисциплины
Кількість годин на тиждень
Оплата за навчання, грн.
з 1 жовтнят по 31 травня
Математика
4
1 175
Українська мова та література
4
1 175
з 1 грудня   по 31 травня
Математика
4
1 030
Українська мова та література
4
910
Географія*
4
945
Історія України*
4
945
Англійська мова*
4
1 130
 
з 1 лютого   по 31 травня
Математика
4
845
Українська мова та література
4
845
Географія*
4
845
Історія України*
4
845
Англійська мова*
4
845
 
*географія, історія України, англійська мова — дисципліна за вибором
 
Заочні курси - для іногородніх слухачів. Основною метою заочної освіти є подолання відстані між абітурієнтами та викладачами, допомога отримати знання та підготуватися до ЗНО. Програма заочних підготовчих курсів повністю співпадає з програмою вечірніх та денних курсів, навчання проводять ті ж самі викладачі. Заочна форма навчання забезпечує індивідуальний підхід з боку викладачів: вони фіксують та перевіряють завдання та контрольні роботи, відповідають на питання, індивідуально пояснюють найбільш важливі і складні теми. При поданні заяв слухачам заочних курсів надається комплект контрольних робіт, спеціально розроблених за методикою Українського центру оцінювання якості освіти, які мають за мету максимально підготувати слухачів підготовчих курсів до успішного складання ЗНО. У процесі навчання, крім виконання контрольних робіт, передбачені консультації та участь в установчих сесіях з профілюючих предметів. Консультації з викладачами можливі як очні, так і по телефону, за допомогою електронної пошти (контактні телефони, Е-mail надаються в додатку), або сайту персональних навчальних систем. Установчі сесії проводяться три рази протягом навчального року в дні шкільних канікул (жовтень, січень, березень). На час установчих  сесій, при необхідності, надається гуртожиток.
 
Початок занять на заочних курсах - з моменту подання заяви. Прийом документів - протягом року. Вартість навчання - 900 гривень.
 
Курси з підготовки до складання співбесіди за фахом для випускників коледжів та технікумів. Підготовка здійснюється з математики та економіки. Початок занять з 1 лютого. Форма навчання - вечірня. Заняття проводяться  2 рази на тиждень по 2 пари за розкладом. Прийом документів - протягом листопада - січня місяців. Вартість навчання - 780 гривень.
 
Прийом відвідувачів здійснюється по будніх днях з 10 до 16.00.
 
Необхідні документи:
 • паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків(мати при собі);
 • паспорт (копія 1,2, 11 стор.) або свідоцтво про народження (копія) слухача;
 • ідентифікаційний код слухача (копія);
 • табель успішності за 10 клас (копія) або атестат;
 •  фото 3*4;
 • 1 файл для документів;
 • 100 аркушів (формат А4);
 • заява  (бланк заповнюється на місці);
 • договір про надання освітніх послуг (в 3-х прим. заповнюється   на місці);
 • квитанція про оплату навчання (копія).
 
Оплату за навчання проводити у банку «Грант» за адресою: 
вул. Бакуліна, 8 (години роботи: з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00) або вул. Данилевського, 19 (години роботи: з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00).
 
Усі необхідні реквізити є у оператора банку. Вам необхідно назвати тільки прізвище, ім’я та по батькові того, хто буде навчатися на підготовчих курсах, та призначення платежу: «Оплата за навчання на підготовчих курсах Відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями ХНЕУ ім. С. Кузнеця».
Кiлькiсть переглядів: 34975