Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Міжнародні організації та наддержавні інституції

ІНОЗЕМНІ ПАРТНЕРИ ХНЕУ – МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ

 
На сьогодні в університеті успішно працюють 6 міжнародних центрів, а саме:
 
Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на базі Харківського національного економічного університету (ХНЕУ) у 2009 році для надання громадськості інформації про Групу Світового банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також широ­кий спектр досліджень із різноманітних проблем розвитку. Центр інно­ва­цій­них знань діє відповідно до політики Світового банку щодо роз­криття інфор­мації про свою діяльність та відкритого доступу до доку­ментів.
 
Start-up центр був відкритий у межах проекту Tempus SUCSID y 2013 році з метою створення середовища, що стимулює розвиток біз­несу. Діяльність Start-up центру спрямована на стимулювання креатив­ності та інновацій, на підтримку студентів на шляху перетворення влас­ної бізнес-ідеї в життєздатний бізнес-проект і далі у стабільне та успішне підприємство.
 
Інформаційний центр Європейського Союзу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який було створено у 2009 році. Центр активно функціонує. На базі Центру проводяться численні міжнародні заходи: конференції, відеокон­фе­ренції, зустрічі, круглі столи тощо. Зокрема, у 2015 – 2016 рр. Центром у ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно проводились інтелектуальні ігри між університетами міста та в школах Харківщини з метою популяризації історії, економіки, політики і культури Європейського Союзу й особ­ливостей європейського співробітництва та ефективної профорієнтації. Усього відбулося понад 40 заходів, у яких узяли участь майже 300 осіб та 500 школярів.
 
Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), який було відкрито у ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2013 році і з яким на сьогодні ведеться активна співпраця. Завдяки плідному співробіт­ництву стала можливою участь представників нашого університету в міжнарод­ному конгресі "Покоління У + тендерна демократія сьогодення = еконо­міка завтра", що проходив у Європарламенті (м. Страсбург, Республіка Франція).
 
Постійно проводяться відеоконференції стосовно транскордонного співробітництва з різними міжнародними громадськими організаціями, представництвом Європейського Союзу в Україні.
 
У лютому 2016 року було підписано важливу Угоду про розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Харківською обласною радою, ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області. Операторами виконання цієї Угоди є Інформаційний центр АЄПР та Центр розвитку місцевого самовря­дування Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. 4 березня відбулася зустріч адміністрації університету з Генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи паном Андреасом Кіфером, який був присутній на загальних зборах уповно­важених представників – членів Асоціації органів місцевого само­вря­дування.
 
У квітні 2016 року в Генеральному консульстві Республіки Польща в м. Харків консул Володимир Лещинський провів зустріч із представ­никами нашого університету з питань розвитку україно-польського транс­кордонного співробітництва. Постійною є співпраця з Генеральним секре­тарем Асоціації Європейських прикордонних регіонів Мартіном Гільєрмо Рамірезом та керівником Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів Йохан­несом Мойсо (участь у відео- і скайп-конференціях, на яких обгово­рюються питання співпраці в галузі транскордонного співробітництва між україн­ськими прикордонними регіонами).
 
Слід зауважити, що 12 червня 2016 року директор Інформацій­ного центру АЄПР у ХНЕУ ім. С. Кузнеця Едуард Сиромолот висту­пив із допо­віддю на парламентських слуханнях на тему "Транскор­донне спів­робіт­ництво як чинник євроінтеграційних процесів України". 23 – 24 серпня 2016 року було заплановане засідання Цільової групи АЄПР із зовніш­ніх кордонів за участю Генерального секретаря АЄПР Мартіна Гільєрмо Раміреза, голови Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів Йоха­несса Мойсо та голови регіональної ради Південної Карелії Матті Віілаі­нена.
 
Центр університетської успішності (ЦУУ) є простором для осві­ти і вивчення французької мови для франкомовних студентів і викла­да­чів. Центр був створений за фінансової підтримки з боку Універси­тетської агенції франкофонії і оснащений усім необхідним обладнан­ням. Центр активно функціонує, постійно проводяться зустрічі, конфе­рен­ції, лекції тощо. Особливо запам'ятався фестиваль анімаційного кіно, який про­во­дився в ЦУУ ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з Французьким інсти­тутом в Україні, "Альянс Франсез" у Харкові.
 
Австрійський центр, який відкритий і функціонує в межах спів­праці та за підтримки Посольства Австрії в Україні на базі Харківського національного економічного уні­вер­си­тету імені Семена Кузнеця. На сьогод­ні він надає викладачам та студентам універ­си­тету такі можли­вості: отримувати інформацію стосовно актуаль­них євро­пейських стипен­дій, грантів та міжнародних вакансій; брати участь у семінарах та тре­нін­гах спільно з австрійськими науковими та куль­тур­ними діячами; пройти тесту­вання в Центрі тестування міста Харкова та отри­мати німецький мовний сертифікат; під­ви­щити кваліфікацію зі знання та викла­дання німецької мови з отриманням відповідного серти­фі­ката. В Австрій­ському центрі сфор­мовано бібліотеку австрійської науко­вої та художньої літе­ратури. Також, за бажанням, можна скористатися літе­ратурою Австрій­ської бібліо­теки міста Харкова, яка є партнером Австрій­ського центру. Завдяки під­тримці Австрійського культурного форуму Авст­рійський центр дає мож­ливість узяти участь у культурних заходах, таких, наприклад, як тижні австрійського кіно тощо.
 
Французький клуб відкритий 26 жовтня 2016 року. Ініціатива створення клубу підтримана Французьким інститутом в Харкові «Альянс Франсез», Почесним консулом Франції в Харкові Сергієм Політучим. В клубі проводяться заходи, пов’язані з французькою культурою, історією, літературою.
Кiлькiсть переглядів: 3979