Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Кафедра туризму

КАФЕДРА ТУРИЗМУ
 

Рік заснування – 2007
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, Перший корпус, ауд. 316.
Тел. +38 (057) 702-01-46, 451 (внутрішній)
E-mail: kaftour@hneu.edu.ua
Путешествия учат больше,
Чем чтобы то ни было.
Иногда один день, проведенный в других местах,
Дает больше, чем десять лет жизни дома.
/ А. Франс /
 
Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Сущенко Олена Анатоліївна
 
Кафедра туризму є продовжувачем традицій факультету у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців із знанням особливостей міжнародних відносин. Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.
Кафедра туризму готує фахівців за такими освітніми ступенями (галузь знань 24 «Сфера обслуговування»):
 
ОС «бакалавр», спеціальність 242 «Туризм»
Спеціалізації:
  • «Економіка та організація туристичної діяльності»
  • «Управління конкурентоспроможністю туристичної галузі»
 
ОС «спеціаліст», спеціальність 242 «Туризм»
 
ОС «магістр», спеціальність 242 «Туризм»
 
Програма підготовки: «Менеджмент міжнародного туризму»

СПІЛЬНА ФРАНКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ «ТУРИЗМ. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА. ДОЗВІЛЛЯ»
 
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Читати далі

Наукова діяльність
В сучасних умовах прискореного розвитку організаційної складової туристичної сфери та невідворотності інтеграції галузі у глобальні економічні процеси особливо актуальною є проблема прогнозування кон’юнктури туристичних ринків України та країн – стратегічних партнерів, а також вибору коротко- та середньострокових ініціатив місцевих громад, підприємств малого та середнього бізнесу. Керуючись досвідом провідних європейських університетів, які забезпечують підготовку фахівців туристичних спеціальностей, кафедрою було прийнято рішення про обрання процесів багатостороннього транскордонного співробітництва, створення та включення у ці процеси туристичних кластерів різної спрямованості як головної прерогативи прикладних наукових досліджень. Студенти напряму підготовки «Туризм» беруть активну участь у різноманітних наукових заходах – конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.
Читати далі

Навчальна робота
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення України у розширенні внутрішнього туризму та зростанні обсягів в'їзного туризму; забезпеченні на цій основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів їх населення; збереженні й відновленні природного середовища та історико-культурної спадщини; вирішенні завдань щодо наповнення державного і місцевих бюджетів за рахунок його розвитку та створення нових робочих місць, піднесення іміджу України як туристичної держави на міжнародному рівні.       
Читати далі

Методична робота
Методичною базою для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів напряму «Туризм» у ХНЕУ є навчальний комплекс, до якого входять: навчальний план, кваліфікаційні вимоги до випускників, робочі навчальні програми зі спеціальності, методичні розробки до виконання практичних і лабораторних занять, навчальна та наукова література. Підготовка фахівців здійснюється за робочими навчальними планами, які розробляються на підставі навчального плану і кожного року переглядаються та затверджуються ректором університету.
Основним джерелом інформаційного забезпечення підготовки фахівців з напряму «Туризм» є бібліотечний та кафедральний фонди, електронні засоби інформації. Читальні зали в ХНЕУ та гуртожитках забезпечені фаховими періодичними виданнями, студенти ХНЕУ мають вільний доступ до цифрового депозитарію Світового банку.

Читати далі

Творча діяльність студентів
Постійний науковий пошук, впровадження новітніх методик навчання та удосконалення минулих надбань буденна робота кафедри. Засвоєння і використання теоретичних знань на практиці одна з головних вимог, що ставиться перед майбутнім випускником спеціальності. Тому широкої прихильності як студентів, так і колективу набули виїзні заняття та творчі завдання.
Кафедрою туризму ХНЕУ у квітні 2008 року створена Харківська обласна молодіжна громадська організація «Туристичний клуб ІНЖЕК», як нова форма організації науково-технічної та інноваційної діяльності студентів та викладачів кафедри.

Читати далі
Кiлькiсть переглядів: 25500