Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

 
Рік заснування – 1930
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а, 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 330, 329.
Тел. +38 (057) 702-04-05
 
Завідуюча кафедрою – професор, доктор економічних наук, Малярець Людмила Михайлівна.
 
Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів є загальнофункціональною кафедрою й забезпечує формування у майбутніх фахівців аналітичних компетентностей, які ґрунтуються на фундаментальних знаннях вищої математики та економіко-математичних методів і їх реалізації в сучасних програмних середовищах.
 
Кафедра співпрацює з:
 • науково-дослідним інститутом ІПМаш НАНУ ім. А.М. Підгорного;
 • ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»;
 • спільним португальсько-українським підприємством ТОВ «Петрометал Україна»;
 • ЗАТ «Харківський завод транспортного устаткування».
 
За всіма математичними дисциплінами, які викладаються на кафедрі організовані та проводяться лабораторні практикуми в програмних середовищах (MatLab, Excel, Statgraphics, Statistica, MathCad), що надає змогу студенту не тільки теоретично вивчити математичні інструменти, але й набути навички їх застосування у розв’язанні реальних економічних задач. На кафедрі активно впроваджуються технології дистанційного навчання у вигляді розроблення персональних навчальних систем за кожною дисципліною. Математичні дисципліни викладаються у супроводі інтерактивних презентацій на основі електронних мультимедійних видань праць викладачів кафедри, що сприяє кращому засвоєнню знань з математики.
 
На кафедрі працюють докторів наук, професорів – 1 (6,8 %), кандидатів наук, доцентів – 14 ( 92,3%). Викладачі кафедри є фахівцями в області математичних методів, моделей та їх застосування в різних сферах діяльності людини, про що свідчать дипломи про підвищення кваліфікації та сертифікати. Викладачі кафедри мають багато наукових статей, які опубліковано в іноземних фахових виданнях.
 
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю  08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 
За редакцією д.е.н., проф. В.С. Пономаренка на кафедрі видано базовий підручник для студентів економічних спеціальностей «Вища математика», а також викладачами кафедри написано підручники «Математика для економістів», «Математичне програмування» та «Вища математика» з грифом МОНУ, більше 75 навчальних посібників.
 
Наукова діяльність викладачів кафедри ведеться за напрямами: «Економіко-математичні методи і моделі для розв’язання задач в економіці в сучасних умовах» та «Математичне обґрунтування, аналіз достовірності та застосування механіко-математичних  та фізико-математичних моделей». Кафедра приймає участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», де веде секцію «Сучасні економіко-математичні моделі в управлінні підприємством». Результати наукових досліджень викладачі кафедри реалізують при виконанні договірних наукових робіт на підприємствах м. Харкова. та відображають в своїх численних статтях, монографіях, які публікують в Україні та за кордоном, а також впроваджують в навчальний процес.
 
Викладачами кафедри ведеться викладання математичних дисциплін за програмою навчання для українських та іноземних студентів на англійській мові. Кафедра забезпечує бакалаврську підготовку на іноземній мові.
 
Для підвищення якості  довузівської підготовки майбутніх студентів, для проходження тестування в умовах зовнішнього незалежного оцінювання слухачів підготовчих курсів викладачами кафедри опубліковано велику кількість посібників, методичних розробок та ведеться активна навчальна діяльність в даному напрямі.
 
Напрямки наукових досліджень:
 • Математичні методи аналізу даних в економіці;
 • Математичні методи вимірювання величин в економіці;
 • Економічна динаміка, теорія стійкості на біфуркації, диференційні та інтегральні рівняння;
 • Застосування методів багатовимірної статистики до дослідження економічних явищ та побудова математичних моделей і оптимізація економічних процесів на рівні підприємства;
 • Математичне моделювання в економіці із застосуванням середовища MatLab,  технології програмування JAVA;
 • Радіотехніка: аналіз та передача електромагнітних сигналів;
 • Математичне моделювання в експериментальній ядерній фізиці, процеси деформування конструктивних матеріалів;
 • Проблеми математичної фізики, інтегральні рівняння, теорія амплітудно-фазових співвідношень та її застосування;
 • Контактні задачі теорії пружності, застосування узагальненого методу Фур’є розв’язання основних  та мішаних граничних задач у просторових канонічних багатозв’язних областях для рівнянь Лапласа, Гельмгольца, Ламе та рівноваги;
 • Напружено-деформований стан гіперпружних матеріалів, напружено-деформований стан гумовотехнічних конструкцій, нано-технології у механізмі, біомеханіка гіперпружних тіл обертання;
 • Крайові задачі математичної фізики, теорія чисел;
 • Резаматори оптичних і мікрохвильових квантових генераторів;
 • Динаміка і міцність машин, приладів та устаткування.
 
Наші студенти
 • переможці і призери щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади з математики;
 • учасники Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в  галузі знань "Математичні науки";
 • учасники та номінанти міжнародних наукових студентських конференцій.
 
ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЗАВЖДИ ГОТОВІ НАДАТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЯК З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ, ТАК І ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ, ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
 
ЗАВІТАЙТЕ НА КАФЕДРУ!
 

 

Кiлькiсть переглядів: 11524