Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 
Рік заснування – 1982 
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36..
Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
E-mail: kafecan@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.ea.hneu.edu.ua
 
Завідуючий кафедрою – Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Отенко Ірина Павлівна 
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу випускає:
 
бакалаврів за освітніми програмами:
 • 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 • 056 «Міжнародний бізнес»
 • 071 «Облік і аудит» освітньої програми «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства»
 • 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»

магістрів за освітніми програмами:
 • 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»
 • 071 «Облік і аудит» (магістерської програми «Бізнес-аналітика»)
 
Обрана модель підготовки бакалаврів та магістрів орієнтована на формування системних економічних знань студентів для ефективного використання в управлінні та вирішення складних питань, що виникають в процесах функціонування та розвитку підприємств; більш високий рівень адаптованості випускників до практичних потреб сучасного вітчизняного та міжнародного бізнесу; формування у студентів креативного мислення, лідерських якостей, системного бачення економічних та соціальних процесів, здатності інтегрувати окремі змістовні модулі підготовки в єдине ціле; озброєність випускника певним комплексом знань історичного, політичного, соціального та економічного характеру та виховання готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків, небезпек та надзвичайних ситуацій.
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу забезпечує опанування випускниками:
 
Освітньої програми 073 «Управління фінансово-економічною безпекою» системи умінь, які дозволять вирішувати професійні завдання під час здійснення таких виробничих функцій, як:
 • визначення політики і стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації;
 • планування діяльності щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації;
 • проектування системи фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації; формування організаційної структури системи безпеки підприємств, установ, організацій; організація роботи з документами, які стосуються системи безпеки та знаходяться в документообігу підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів;
 • організація дій щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства, установи, організації інформаційно-комунікаційними зв'язками;
 • формування системи забезпечення безпеки кадрової політики підприємства, установи, організації; організація дій щодо забезпечення надійності персоналу підприємства, установи, організації; здійснення загального контролю за діяльністю підприємства, установи, організації та їх структурних підрозділів щодо забезпечення фінансово - економічної безпеки;
 • управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації; забезпечення безпеки виконання установчих завдань;
 • проведення та аналіз корисності інструктажів, нарад, семінарів з питань безпеки.
 
Освітньої програми 071 «Облік і аудит» (магістерської програми «Бізнес-аналітика») системи умінь, які дозволять вирішувати професійні завдання під час здійснення таких виробничих функцій, як:
 • інформаційний пошук та оцінка можливості підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємства (організації);
 • аналіз фінансової звітності з метою прийняття управлінських рішень;
 • діагностика фінансово-економічного стану підприємства та оцінка ризику втрати його стійкості;
 • комплексне дослідження ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства (організації), факторів і причин, що їх зумовлюють;
 • обґрунтовування стратегічних рішень та планів щодо розвитку підприємства;
 • аналіз структури ринку, попиту та пропозиції на продукцію підприємства;
 • організація аналітичної роботи на засадах (за принципами) регламентації та уніфікації.
 
Освітньої програми 056 «Міжнародний бізнес» системи умінь, які дозволять:
 • сприяти діяльності компаній на міжнародному ринку;
 • виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
 • орієнтуватися в організації дипломатичної роботи та взаємодії з колегами з міжнародного економічного простору в процесі зовнішньоекономічної діяльності,
 • професійно вирішувати завдання міжнародної конкуренції;
 • здійснювати просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції вітчизняних підприємств, розробляти та успішно реалізовувати міжнародні стратегії підприємств;
 • здійснювати комплексний аналіз міжнародного середовища компаній, моніторинг основних конкурентів на ринку, моделювати ринкові ситуації з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів;
 • здійснювати  та розвивати комунікації з зарубіжними партнерами, поточну взаємодію і спільне опрацювання прийнятих рішень та ініціатив з розвитку співпраці:проведення ділових переговорів, прийомів офіційних делегацій, робочих груп, комітетів та ін.;
 • здійснювати пошук бізнес-партнерів та формувати  інформаційну базу про бізнес-середовище із застосовуванням глобальних інформаційних мереж та сучасних інформаційно-комунікаційних систем і технологій;
 • здійснювати аналітичну підтримку формування стратегії розвитку міжнародного бізнесу компанії, підготовку аналітичних оглядів, довідок, презентаційних матеріалів.
 
Наші студенти:
 • переможці Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»
 • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;
 • переможці Стипендіальної програми В. Пінчука «Завтра.ua»;
 • переможці і призери Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з економічних, природничих, технічних та соціогуманітарних наук;
 • призери Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України»;
 • переможці командного конкурсу на приз ректора, Інтерактивний бізнес тренінг «VIAL +» компанії KINT.
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків. 
 
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу сьогодні налічує 17 викладачів, 100% з яких мають освіту й науково-педагогічну кваліфікацію, відповідну до профілю дисциплін, що викладають. Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його розвитку для того, щоб 100% дисциплін читалися викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів економічних наук, а також для забезпечення кваліфікованого керівництва переддипломною практикою та магістерськими роботами.
 
На кафедрі ведеться активна робота з підготовки кандидатських і докторських дисертацій.
 
Результати численних досліджень опубліковані в наукових виданнях та активно впроваджуються в науковий процес. Співробітниками кафедри за результатами наукових досліджень було опубліковано більше 20 монографій та більше 15 навчальних посібників з грифом МОН.
 
Основним напрямом наукових досліджень кафедрою обрано розробку теоретичних та методологічних засад, а також методичного забезпечення та інструментарію управління економічною безпекою. В рамках даного напряму розробляються принципово нові підходи до забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства, які враховують поєднання аналітично-інформаційної та інноваційної складових, а також питання щодо оцінки економічних ризиків, якості та безпеки корпоративного управління, технології аналізу та  діагностики економічного захисту. Крім того, напрямами наукових досліджень є формування аналітичного забезпечення розробки стратегічних рішень та їх реалізації, інструментарію управління стратегічних змін, управління стратегічними компетенціями підприємства на основі розвитку його організаційних знань.
 
Взаємодія з роботодавцями:
 • Територіальні органи Міндоходів у Харківській області;
 • ТОВ «Експерт Інфо», фахівці якого надають комплексне вирішення питанням організації фінансового моніторингу для страхових компаній, інвестиційних фондів, компаній з управління активами, кредитних спілок, ломбардів та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
 • Харківська обласна громадська організація «Общество аналитиков и профессионалов конкурентной разведки», фахівців якої володіють компетенціями в таких областях, як: конкурентна розвідка («Бізнес-аналітика» або «Конкурентна розвідка»), аналітично-інформаційна діяльність, консолідація інформації, управління знаннями та самонавчаючихся організації, інтелектуальний капітал і система збалансованих показників, бізнес моделювання, технології інформаційного менеджменту та підтримки прийняття рішень;
 • ПрАТ «Інком» – визнаний лідер українського ринку iнформацiйних технологій, підроздiли якого працюють практично у всіх галузях високотехнологічного бізнесу, надаючи замовникам весь спектр сучасних рішень та послуг, що спрямовані на оптимiзацiю працi та забезпечення безпеки підприємства шляхом зміни iнформацiйно-технiчної складової його діяльності;
 • ТОВ «Михайлюк і Сороколат і партнери – патентні повірені» – компанія, що надає послуги з отримання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Росії і за її межами, починаючи з консалтингу, підготовки документів, успішного отримання охоронного документа і підтримки його в дії і до судового захисту інтересів власників об'єктів інтелектуальної власності;
 • ТОВ Міжрегіональна аудиторська фірма «Експертиза»;
 • підприємства машинобудівного комплексу, зокрема підприємства індустріальної групи «УПЕК», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Електроважмаш», ДНВП «Об'єднання Комунар», ТОВ «ЕЛМАШ», ТОВ «ХЗПТУ»;
 • будівельні компанії (Виробничо-будівельна компанія «Авега», ТОВ «Жилкоммунстрой», ТОВ «Будівельник», ТОВ «Добробудь», ТОВ ВКФ «Екстра», ТОВ «НПО-5», ТОВ АТП «Електропівденмонтаж»)
 • банківські установи (ПАТ «Банк Золоті Ворота», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,
 • ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПАТ «Реал Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»)
 
Напрями співробітництва:
 • Семінари, тренінги та відкриті лекції для викладачів і студентів;
 • Проходження практики студентами;
 • Робота у складі Державної екзаменаційної комісії;
 • Підвищення кваліфікації викладачів;
 • Проведення днів кар'єри;
 • Працевлаштування випускників кафедри.
Кiлькiсть переглядів: 14714