Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА І МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

 
Рік заснування – 1991
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
ХНЕУ, перший корпус, ауд. 203, 219
Тел. +38 (057) 702-11-86, 3-63 (внутрішній)
E-mail: kafukraine@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.fsf.hneu.edu.ua/
 
Завідувач кафедри – професор, кандидат філологічних наук Черемська Ольга Степанівна.
 
На кафедрі працюють 32 викладачі, серед яких 1 професор, 12 мають вчене звання, 19 – науковий ступінь.
 
Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян забезпечує вдосконалення гуманітарних знань студентів економічного вищого навчального закладу, формування високого рівня мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній, науковій сферах комунікації за національними та  міжнародними стандартами.
 
Завдання кафедри – сприяти оволодінню державною мовою як інструментом фахового самовираження й удосконалення майбутніх спеціалістів-економістів, забезпечити володіння російською мовою іноземними громадянами, формувати мовні та комунікативні компетенції студентів та цілісний соціально-економічний світогляд.
 
Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою:
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів;
 • російська мова як іноземна (І, ІV курси);
 • українська (російська) мова: російська мова як іноземна (підготовче відділення);
 • практична стилістика і копірайтинг;
 • Соціальна та економічна історія України. 
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» охоплюють:
 • ­­володіння нормами української літературної мови як основи культури усного та писемного спілкування; знання фахової термінології;
 • удосконалення навичок спілкування в ситуаціях професійної діяльності;
 • уміння опрацьовувати тексти за фахом з метою пошуку та здобування інформації для наукового дослідження; удосконалення навичок мовного оформлення письмових робіт наукового стилю;
 • навички укладання та  мовного оформлення ділових паперів адміністративно-канцелярського спрямування;
 • уміння вербалізувати мовне забезпечення презентації підприємства та його продукції; розробляти рекламу, каталог товарів тощо.
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів» охоплюють:
 • уміння читати та розуміти тексти  будь-якого змісту з навчально-професійної, суспільно-політичної та соціально-культурної комунікативних сфер;
 • слухання і розуміння змісту лекцій, наукових доповідей зі спеціальності;
 • уміння конспектувати лекції та наукову літературу, писати твір, добираючи відповідні мовні засоби та дотримуючись правил оформлення письмового висловлювання.
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська (російська) мова: російська мова як іноземна (І, ІV курси)» охоплюють:
 • формування здібностей продукувати висловлювання на задану тему, використовуючи граматичний матеріал;
 • володіння формами компресії тексту, способів взаємодії зі співрозмовниками, уміння презентувати себе, вести дискусію;
 • здатність аналізувати структуру тексту реферату та самостійно складати реферат за науковими працями;
 • здатність коментувати зміст тексту, використовувати різні форми компресії тексту, висловлювати особистий погляд щодо змісту тексту.
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська (російська) мова: російська мова як іноземна (підготовче відділення)»охоплюють:
 • оволодіння фонетичним, лексико-граматичним матеріалом, уміння будувати та використовувати в мовленні синтаксичні конструкції заданої інтенції у відповідних ситуаціях;
 • розвиток навичок та вмінь читання, аудіювання, говоріння та письма, збагачення словникового запасу; навички міжперсонального спілкування в інтернаціональному середовищі, знання  форм мовного етикету;
 • розвиток лінгвокультурологічних уявлень, ознайомлення з країною, історією, традиціями та культурою народу, мову якого вивчають.
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Практична стилістика і копірайтинг» охоплюють:
 • знання правил функціонування української мови, використання їх у мовленнєво-мисленнєвій діяльності;
 • знання способів взаємодії з оточенням та окремими людьми, виконання різних соціальних ролей у колективі; уміння презентувати себе, укладати документ, вести дискусію тощо;
 • формування  ціннісних орієнтирів студента; уміння обирати цільові стратегії поведінки, використовуючи вмотивовані комунікативні засоби.
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Соціальна та економічна історія України» охоплюють:
 • Знання найважливіших аспектів соціально-економічного розвитку українських земель у період від найдавніших часів до сьогодення.
 • Розрізнення фактів та інтерпретацій, як у науковій літературі, так і в джерелах, критичне читання історичних текстів і аналіз джерел, застосування набутих знань як засобу розуміння сучасної соціально-економічної ситуації та можливих варіантів соціально-економічного розвитку України.
 • Висловлення в усній і письмовій формах власних думок щодо соціально-економічного розвитку українських земель у період від найдавніших часів до сьогодення, обстоювання власних поглядів, вільне компетентне спілкування в діалоговому режимі з викладачами та іншими студентами.
 • Самостійне знаходження джерел і наукової літератури, що стосуються соціально-економічного розвитку українських земель у період від найдавніших часів до сьогодення, відповідальність за результати пошуку, читання історичних текстів і аналіз джерел.
 
Участь кафедри в міжнародних проектах
 • Розробка проектів Erasmus Plus.  
 
Наукова співпраця:
 • Кафедра української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Кафедра українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Кафедра української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
 • Кафедра української мови та літератури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
 • Кафедра української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 
Творча співдружність:
 • Університет Кассіно і південного Лаціо, Італія
 • Університет Генуї, Італія
 • Університет Фондазіоне, Італія
 • Соціальна академія наук у Лодзі, Польща
 • Остфальський університет прикладних наук, Німеччина
 • Університет соціальних і гуманітарних наук - В'єтнамський національний
 • університет, м. Хошимін
 • Університет м. Нячанг, В'єтнам
 • Університет економіки і права, В'єтнам
 • Казахський національний університет ім. аль-Фарабі
 • Таразскій державний університет імені М. Х. Дулаті, Казахстан
 
Наукова діяльність кафедри зорієнтована на опрацювання таких тем: «Актуальні проблеми функціональної лінгвістики», «Актуальні питання соціальної історії», «Сучасна парадигма навчання та інформаційно-комунікативні технології в практиці викладання мовних дисциплін у ВНЗ».
 
Учені кафедри підготували 23 навчальних посібники з нормативних та вибіркових дисциплін, 7 з них мають гриф МОНУ.
 
Наші студенти:
 • переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Т.Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків, історичних олімпіад і турнірів.
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян за останні 5 років (2013-2017)

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
Кiлькiсть переглядів: 5488