Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра іноземних мов та перекладу

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 
«Через різноманітність мови для нас відкривається багатство світу і різноманітність того, що ми пізнаємо в ньому…»
(В.Гумбольдт).
 
Рік заснування – 1930
 
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а, 
ХНЕУ, Перший навчальний корпус, к. 412.
Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-83 (внутрішній)
 
Кафедра здійснює мовну підготовку студентів факультету міжнародних економічних відносин, які в процесі вивчення іноземних мов набувають досвід міжкультурної комунікації, що забезпечує їм конкурентоспроможність в сфері майбутньої професійної діяльності.
 
Завідуюча кафедрою – професор, доктор педагогічних наук, Колбіна Тетяна Василівна.
 
Наші викладачі:
Алексєєва Марія Ігорівна
Безугла Ірина Валентинівна
Гончарова Жанна Миколаївна
Давидова Жанна Вадимівна
 
Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою:
 • іноземна мова (для студентів I-II курсів)
 • ділова іноземна мова (для студентів III-IV курсів)
 • іноземна мова професійного спрямування (для студентів IV-VI курсів).
 
На кафедрі навчають таких мов:
 • англійська (як перша і друга)
 • німецька (як перша і друга)
 • французька (як перша і друга)
 • іспанська (як друга)
 • новогрецька (як третя)
 • китайська (як третя).
 
Компетенції майбутніх фахівців після вивчення дисциплін охоплюють:
 • знання фахової термінології;
 • поінформованість щодо міжкультурних особливостей ведення економічної діяльності;
 • вдосконалені навички спілкування в ситуаціях повсякденного життя і професійної діяльності;
 • вміння читати та перекладати оригінальні тексти за фахом для пошуку і здобування інформації для наукового дослідження;
 • навички швидкого вилучення необхідної інформації з іншомовних джерел;
 • уміння складати ділові листи іноземним партнерам, контракти, угоди та інші види документів, що використовуються в зовнішньоекономічній діяльності (фінансові, торговельні);
 • вміння здійснювати презентацію підприємства та його продукції; розробляти рекламу, каталог товарів тощо;
 • проводити ділові переговори з іноземними партнерами; аналізувати умови ринку, попиту та пропозиції, цін, стану економіки в України і за кордоном;
 • готувати доповіді, реферати, анотації з прочитаних текстів.
 
Участь кафедри в міжнародних проектах
 
         Кафедра забезпечує мовну підготовку в таких програмах:
 • спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика» з університетом Ліон-2
 • спільна франко-українська магістерська програма «Туризм» з університетом ім. Люм'єр Ліон- 2
 • спільна австро-українська програма з підготовки магістрів за спеціальностю «Бізнес-адміністрування» з Віденським університетом прикладних наук
Членство в професійних асоціаціях
 
 • Асоціація германістів України
 • Британська асоціація словянських та східноєвропейських досліджень
 • Міжнародна асоціація когнітивної лінгвістики
 
Тема наукових досліджень:
 
«Формування у майбутніх економістів досвіду міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземних мов»
 
Напрями:
 • Цілі та принципи формування досвіду міжкультурної комунікації засобами іноземної мови
 • Характеристика суб’єктів педагогічного процесу формування досвіду міжкультурної комунікації (студентів та викладачів)
 • Зміст як основний компонент педагогічної системи формування досвіду міжкультурної комунікації та його складники
 • Технологія формування досвіду міжкультурної комунікації
 • Методи та засоби формування досвіду міжкультурної комунікації, організаційні форми взаємодії учасників педагогічного процесу.
 
Наші студенти
 • Учасники і призери олімпіад з іноземних мов (університетських, міських, Всеукраїнських);
 • Організатори і учасники наукових студентських конференцій іноземними мовами, конкурсів з перекладу текстів наукової, публіцистичної та художньої літератури;
 • Організатори і учасники проведення диспутів, дискусій, заходів з носіями мови;
 • Організатори і учасники позааудиторних заходів іноземними мовами.
 
Наші студенти
Відгуки студентів
Заходи кафедри іноземних мов та перекладу
 
 
Репрезентативний список публікацій викладачів кафедри:
Колбіна Т.В. Формування міжкультурної комунікації майбутніх економістів: теоретико-методологічний аспект: моногр. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 392 с.
Колбіна Т.В. Основи міжкультурної комунікації: навч. посіб. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 152 с.
Колбіна Т.В., Мельніченко Л.В. Про бізнес німецькою мовою: навч. посіб. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 272 с.
Колбина Т.В., Куликова Л.И., Саенко А.Н. Немецкий язык: сборник заданий и текстов. Краткий грамматический справочник. Немецко-русский словарь: уч. пособ. по нем. яз. для студ. экон. спец-стей заочн. формы обучения.– Х.: ИД «ИНЖЭК». – 2005. – 232 с.
Колбина Т.В., Мельниченко Л.В. Немецко-русский словарь экономических терминов. – Х.: ИД «ИНЖЭК» – 2005. – 256 с.
Колбина Т.В., Куликова Л.И., Саенко А.Н. Краткий справочник по грамматике немецкого языка: уч.-метод. пособ. для самостоятельного изучения дисциплины.– Х.: ИД «ИНЖЭК», 2003. – 56 с.
Ігнатенко Л.А., Бондаренко М.В., Долинина Н.Г Русско-украинско-английский экономический словарь. - Х.:ИД «ИНЖЭК». – 2005. – 128 с.
Ігнатенко Л.А., Решетняк І.О. Тести з ділової англійської мови для економістів. Навчальний посібник. - Харків, ВД "ІНЖЕК", 2009. - 304 с.
Решетняк І.О., Шаповалова І.А. Английсикй язык: основы ведения бизнеса: для студентов, слушателей магистратуры и ВШМБ: Учебное пособие. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 184 с.
Сучкова З.М., Долинина Н.Г., Шинкаренко И.М. Справочник по практической грамматике английского языка. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2003. – 100 с.
Сучкова З.М., Долініна Н.Г., Друзенко І.В., Шинкаренко І.М. Навчальний посібник: Англійська мова: основи ведення бізнесу для студентів економічних спеціальностей, слухачів магістратури та ВШМБ. – Х.: ИД «ІНЖЕК», 2006. – 318 с.
Сучкова З.М., Долініна Н.Г., Іваніга О.В. Практика перекладу з англійської мови для студентів економічного профілю. Навчальний посібник.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 144 с.
Лукашова Л.В. Розмовляєте німецькою? – Розмовляйте німецькою! Німецька мова на кожен день: Навчальний посібник. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. - 292 с.
Лукашова Л.В., Курінна С.Д.,  Ципіна Д.С. Робочий зошит до навчального посібника «Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch!». – Х.: Вид. ХНЕУ", 2010. - 48 с.  
Метелина Л.П., Коцюба К.С. Справочник по грамматике французского языка. – Х.: ИД «ІНЖЕК», 2005. – 83 с.
Кiлькiсть переглядів: 17496