Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра педагогікі та іноземної філології

Кафедра педагогіки та іноземної філології

 
 
Рік заснування – 2000
 
61166, г. Харків, просп. Науки, 9-а,
ХНЭУ ім.С. Кузнеця, 1 корпус, ауд. 501, 502.
Тел. +38 (057) 702 18 32
E-mail: kafpif@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.kafpif.hneu.edu.ua
 
Завідувач кафедрою – професор, доктор педагогичних наук Борова Тетяна Анатоліївна.
 
Кафедра створена в 2000 році.  Кафедра входить до складу факультету економіки і права. У 2015 року її було перейменовано на кафедру педагогіки та іноземної філології. З 2015 року вона здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи», «Іноземна філологія» та забезпечує формування компетентностей, пов’язаних з управлінням, педагогікою та іноземними мовами на інших спеціальностях.
 
Головна мета кафедри. Головної метою кафедри є поєднання високого рівня мовної  та професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та надання їм широкого кругозору у соціальній, гуманітарній та професійних областях.
 
Напрям підготовки фахівців
 
З 2000 року предметне поле учбово-методичної роботи кафедри було пов’язано з навчанням іноземним мовам студентів всіх спеціальностей та форм навчання таких факультетів як: «Економіка і право»; «Економічна інформатика»; «Менеджмент і маркетинг»; «Консалтинг і міжнародний бізнес»; «Фінансовий». З 2015 року на кафедрі почала здійснюватися підготовка фахівців за спеціалізацією «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи»
 
До структури кафедри педагогіки та іноземної філології входять секції:
 
 • педагогіки;
 • англійської мови;
 • німецької мови;
 • французької мови.
 
В даний час на кафедрі працюють 34 викладача, які мають багатий досвід практичної роботи в галузях управління навчальним закладом, педагогіки вищої школи та викладання іноземних мов. Серед викладачів – три професора, 11викладачів мають вчене звання та вчений ступінь та 7 старших викладачів.
 
Кафедра забезпечує навчання за нормативними дисциплінами:
З педагогіки:
 • «Управління навчальною та виховною діяльністю»;
 • «Управління інформаційними зв’язками»;
 • «Теорія і практика вищої професійної освіти»;
 • «Фінансово-економічні та правові аспекти управління навчальним закладом».
 
З іноземної мови:
 • «Іноземна мова»;
 • «Іноземна мова професійного спрямування»;
 • «Ділова іноземна мова».
 • «Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом»;
   
За вибірковими дисциплінами за освітньо-професійною програмою з підготовки магістрів:
 • «Комунікація в професійній діяльності»
 
Програми підготовки магістрів
 
З 2015 року на кафедрі відкрито 3 магістерських програми:
 
1. Управління навчальним закладом
 
Метою магістерської програми є підготовка магістрів з управління навчальними закладами. Після завершення підготовки випускники програми отримають кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
 
Задачи магістерської програми:
 
 • формування професійних компетентностей, досвіду управлінської діяльності студентів магістратури шляхом науково-практичної підготовки;
 • розвиток професійно значущих якостей та здібностей, професійної спрямованості, мотиваційного потенціалу, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення;
 • формування психологічної готовності до виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних змін; виховання готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій;
 • розвиток комунікативних здібностей, здатності до роботи в команді та керівництва індивідуальною і командною роботою.
 
 
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою:
 
 • здатність стратегічного та поточного планування діяльності навчального закладу;
 • здатність визначати стратегії та напрями розвитку навчального закладу;
 • здатність до формування організаційної структури навчального закладу;
 • здатність до організації та проведення контролю, моніторингу якості діяльності і розвитку навчального закладу, здійснення на цій основі самооцінки, прийняття рішень щодо регулювання поточних результатів;
 • здатність до побудови системи внутрішнього забезпечення якості освіти у навчальному закладі;
 • здатність виконання функцій управління навчально-виховним процесом;
 • здатність забезпечення діяльності навчального закладу інформаційно-комунікаційними зв’язками;
 • здатність до формування кадрової політики, управління персоналом, розвитку персоналу;
 • здатність до керівництва фінансово-економічною діяльністю навчального закладу, володіння правовими аспектами управлінської діяльності ;
 • здатність до формування та розвитку організаційної культури навчального закладу;
 • здатність до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській та педагогічній практиці;
 • здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності як складової колективної діяльності, самоменеджменту, саморозвитку.
 
Особливості та конкурентні переваги магістерської програми:
 
Здатність ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечити професійну управлінську складову підготовки магістрів міцною базою, що ґрунтується на розумінні економічних процесів і явищ, класичних і сучасних підходах у менеджменті, управлінні фінансами, володінні інформаційно-комунікаційними технологіями, діловою іноземною мовою та мовою за професійним спрямуванням; формування професійних компетентностей з урахуванням сучасних вимог становлення інформаційного суспільства та розвитку економіки знань. А саме:
 • поєднання теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до навчального процесу науковців і практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльнісного та контекстного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявність відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних і професійних компетентностей;
 • урахування змін у національній законодавчо-нормативній базі, приділення значної уваги питанням якості освіти, інформаційно-аналітичного забезпечення, управління розвитком навчального закладу на інноваційній основі;
 • застосування тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
 • надання можливості побудови студентами магістратури власної траєкторії навчання, вибору змісту, форм, технологій навчання;
 • використання персональних навчальних систем як складової управління самостійною роботою студентів магістратури у дистанційному режимі.
 
2. Педагогіка вищої школи
 
Метою магістерської програми є підготовка викладачів вищих навчальних закладів. Після завершення підготовки випускники програми отримають кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.
 
Завдання магістерської програми:
 
 • формування професійних компетентностей, досвіду викладацької діяльності студентів магістратури шляхом науково-практичної підготовки;
 • розвиток професійно значущих якостей та здібностей, професійної спрямованості, мотиваційного потенціалу, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення;
 • формування психологічної готовності до виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних змін;  виховання готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій;
 • формування у магістрантів творчого підходу до навчально-методичної роботи, наукової праці, потреби у самовихованні та підвищенні своєї кваліфікації;
 • розвиток комунікативних здібностей, здатності до роботи в команді.
 
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою:
 • здатність до виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних змін;
 • здатність до планування та організації навчальної діяльності у вищій школі;
 • здатність до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській та педагогічній практиці;
 • вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою; пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет;
 • здатність реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних проблем на конкретних прикладах;
 • здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності, само менеджменту та саморозвитку.
 
Особливості та конкурентні переваги магістерської програми:
 
Модель підготовки магістрів з педагогіки вищої школи в ХНЕУ ім. С. Кузнеця має такі переваги:
 • реалізація студентоцентрованого підходу до особистісно-професійного розвитку, формування компетентних у своїй галузі професіоналів;
 • поєднання теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до навчального процесу практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльністного та контекстного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявність відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних та професійних компетентностей;
 • управління навчальним процесом на основі системи моніторингу, самооцінки якості освіти;
 • оновлення змістовної підготовки сучасних управлінців шляхом приділення значної уваги питанням якості освіти, управління розвитком вищого навчального закладу;
 • застосування системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації компетентнісного підходу;
 • застосування тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробка та використання персональних навчальних систем як складової управління самостійною роботою студентів;
 • виховання готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій.
 
3. Комунікація в професійній діяльності
 
Програма «Комунікація в професійній діяльності» є освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за вибірковими дисциплінами. Метою магістерської програми є підготовка випускників вищих навчальних закладів до володіння іноземними мовами на рівні, який дозволяє ім професійно спілкуватися іноземної мовою.
 
Задачи магістерської програми:
 
 • формування професійних компетентностей, оволодіння іноземними мовами студентами магістратури шляхом науково-практичної підготовки;
 • розвиток професійно значущих якостей та здібностей, професійної спрямованості, мотиваційного потенціалу, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення у процесі володіння іноземними мовами на рівні, який дозволяє професійно спілкуватися іноземної мовою.
 • формування психологічної готовності до виконання професійних завдань іноземною мовою.
 • формування у магістрантів творчого підходу до навчальної та  наукової праці із використанням іноземних мов; потреби у самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації;
 
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за магістерською програмою:
 
 • Засвоєння та активізація загальних та професійно-орієнтованих комунікативних, мовленнєвих компетентностей (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово;
 • Здатність застосовувати навички міжособистісної взаємодії;
 • Здатність працювати автономно;
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • Знання та розуміння предметної області;
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • Здатність працювати в команді;
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 
Особливості та конкурентні переваги магістерської програми:
 
 • формування компетентних у своїй галузі професіоналів;
 • поєднання теорії, практики, наукових досліджень шляхом посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльністного та контекстного навчання;
 • наявність відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних та професійних компетентностей;
 • управління навчальним процесом на основі системи моніторингу, самооцінки якості освіти;
 • оновлення змістовної підготовки сучасних фахівців шляхом приділення значної уваги питанням якості освіти;
 • застосування системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації компетентнісного підходу;
 • застосування тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробка та використання персональних навчальних систем як складової управління самостійною роботою студентів.
 
Викладачі кафедри постійно підвищують власну кваліфікацію. Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечено інтерактивними комплексами навчальних дисциплін в розрізі кожної дисципліни, завдяки чому студенти мають змогу отримувати повне методичне забезпечення з дисципліни в електронному вигляді, що сприятиме економії часу студентів та підвищенню ефективності самостійної роботи.
 
Крім навчального процесу кафедра надає студентам можливість реалізовувати найцікавіші ідеї за допомогою олімпіад, проектних робіт,  дипломних і курсових проектів.
 
Наші студенти є постійними учасниками студентських наукових конференцій та літніх мовних шкіл. Вони публікуються у студентських наукових виданнях та беруть участь у круглих столах які організуються у межах міжнародних конференцій з іноземних мов.
 
У 2016-2017 роках кафедра педагогіки та іноземної філології брала активну участь у реалізації програми з проведення заходів з популяризації англійської мови. ХНЕУ ім. С. Кузнеця брав участь у проекті під патронатом Європейського Центру іноземних мов при підтримці Харківської обласної державної адміністрації та запропонував проведення інтенсивних курсів із вивчення англійської мови для різних категорій працівників (на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця). За проведену роботу кафедра була нагороджена почесною грамотою обласної державної адміністрації.
 
Наукова діяльність
 
Науково-дослідна робота, яку здійснено викладачами кафедри:
2013-2018 − «Медіа комунікація у вищому навчальному закладі (теорія та практика)».
2008-2013 − «Втілення сучасних науково-методологічних підходів до адаптивного управління у вищій школі на основі антропологічних засад у сучасних гуманітарних штудіях».
2003-2008 − «Міжкультурна інтерпретація економічних текстів як окремий вид комунікації».
 
На базі кафедри педагогіки та іноземної філології існує аспірантура за спеціальністю 0.11 «Освітні педагогічні науки».
 
Викладачами кафедри за поточний період було опубліковано 3 монографії та більше ніж 70 наукових публікацій.
 
Кафедра проводить щорічні університетські студентські конференції іноземною мовою, метою яких є публікація статей у молодіжних наукових виданнях.
 
Міжнародна діяльність
 
Business English Certificate
Кафедра педагогіки та іноземної мови забезпечує підготовку та складання Кембриджського іспиту з бізнес-англійської мови BEC (Business English Certificate, Cambridge) щодо визначення рівня володіння діловою англійською мовою за міжнародними стандартами.
 
Business English Certificates (BEC) – кембриджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а так само вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі.
 
Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher.
 • BEC Preliminary (Business English Certificate Preliminary) − розроблено для визначення рівня володіння діловою лексикою на рівні Intermediate або B1 за Європейською Шкалою Рівней. Цей сертифікат свідчить про володіння англійською мовою в обсязі, що дозволяє скласти резюме, заповнити анкету та надати особисту інформацію. Для успішної здачі іспиту ВЕС Preliminary кандидатам необхідно дати мінімум 65% правильних відповідей.
  • BEC Vantage (Business English Certificate Vantage) − екзамен на знання ділової англійської мови для кандидатів, що володіють мовою на рівні Upper-Intermediate або B2 і здатних використовувати англійську мову у повсякденному діловому спілкуванні, вести прийом відвідувачів, повноцінно виконувати роботу в офісі.
   Кандидати, які успішно склали іспит ВЕС Vantage, отримують такі оцінки:
   А (80-100%);
   В (75-79%);
   С (60-74%).
   Кандидати, які не склали іспит, отримують такі оцінки:
   D (55-59%);
   E (0-54%).
 • BEC Higher (Business English Certificate Higher) − визначає рівень володіння діловою лексикою і розрахований на кандидатів, що пройшли навчання або навчаються на рівні Advanced или C1 за Європейською Шкалою Рівней.
 
Іспит ВЕС охоплює 4 мовні навички, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading та Writing об'єднані в один блок): Reading (Читання); Writing (Написання); Listening (Аудіювання); Speaking (Розмовна практика).
 
Результати іспиту
 
Загальна оцінка виставляється за кількістю балів за іспит в цілому. Таким чином, для того щоб здати іспит необов'язково набирати багато балів по кожному з чотирьох тестів. Підсумкові результати із зазначенням того, як кандидат пройшов кожен блок іспиту, можна подивитися на сайті, ввівши індивідуальні дані, які висилаються кандидатам після реєстрації разом з розкладом. Результати можна дізнатися приблизно через 2 місяці після здачі іспиту. Сертифікати можна отримати в центрі тестування приблизно через 6 тижнів після отримання результатів.
 
Кафедра педагогіки та іноземної філології  бере участь у міжнародних семінарах за програмою «Еразмус», які проводяться у Фінляндії з 2017 році.
 
У 2017 році зав. кафедрою проф.Борова Тетяна Анатоліївна відвідала міжнародний семінар “ICT Education for Science and Technology”, який проходив на базі “A.OFRI” міжнародного тренінгового освітнього центру MASHAV при Міністерстві іноземних справ у Ієрусалимі.
 
У березні 2017 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця була проведена Міжнародна науково-практична конференція за темою «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», у якій брали участь представники Польщі, Болгарії, Словакії, Швеції, та Чорногорії.
 
Бути менеджером освіти нового покоління – це престижно! Бути менеджером освіти нового покоління, який знае іноземні мови, – це ні тільки престижно, корисно, але і дуже необхідно! Ми чекаємо на вас!
Кiлькiсть переглядів: 15177