Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Кафедра фінансів

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 
Рік заснування – 1994
 
61001, м. Харків, просп. Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, лекційний навчальний корпус, ауд. Л-35.
Тел. +38 (057) 702-18-36, 3-79 (внутрішній)
E-mail: kaf_fin@ksue.edu.ua
Сайт: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/
 
Завідувач кафедри д.е.н. професор Журавльова Ірина Вікторівна. Нагороджена нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2005 р.) та «За наукові досягнення» (2010 р.), Почесною грамотою Міністерства фінансів України (2010 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради (2015 р.). Має Подяку Харківської обласної ради (2012 р.), Подяку голови Харківської обласної державної адміністрації (2013 р.), Подяку Харківського міського голови (2015 р.).
 
Є автором більше 220 наукових праць, серед яких 9 монографій, 10 навчальних посібників, з них 8 з грифом МОН України.
 
Під керівництвом І.В. Журавльової підготовлено 7 кандидатських дисертацій.
 
Кафедра фінансів була створена в Харківському національному економічному університеті 26 вересня 1994 року.
 
Організація навчання фахівців з фінансів побудована з урахуванням міжнародних стандартів вищої освіти, вітчизняної економічної науки та існуючої фінансової практики з метою забезпечення  потреб фінансово-кредитної системи нашої держави у кваліфікованих спеціалістах.
 
На випусковій кафедрі фінансів працюють 3 докторів економічних наук, професорів; 13 кандидатів економічних наук, доцентів; 2 старших викладачів та 5 викладачів, які забезпечують якісну теоретичну і практичну підготовку фінансистів. До навчального процесу також залучаються провідні фахівці виробничих підприємств і фінансових установ.
 
З 2005 року кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітніми  ступенями: бакалавр та магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. При цьому фахівці освітнього ступеня «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» навчаються за освітньою програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Це дозволяє забезпечувати попит ринку праці у фахівцях за спеціалізованим напрямом.
 
Студенти за період навчання в університеті мають п`ять видів практичної підготовки: навчальну, ознайомчу, виробничу, переддипломну, науково-дослідну, а також тренінги. Їх метою є поглиблення теоретичних знань та здобуття практичних навичок роботи у фінансовій сфері.
 
Наукова робота кафедри з дослідження проблем «Сучасний методичний вимір фінансових відносин в економіці України» здійснюється силами провідних викладачів кафедри з залученням аспірантів та кращих студентів за трьома напрямками: «Управління фінансовими ресурсами адміністративно-територіальних одиниць», «Формування механізмів фінансового розвитку підприємств», «Забезпечення інвестиційного процесу на фондовому ринку України». Результати наукових досліджень кафедри доповідаються викладачами, аспірантами та студентами на науково-теоретичних і практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Їх наукові статті та тези публікуються у відповідних фахових виданнях, в тому числі в таких, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science.
 
За останні три роки колективом кафедри видано більше 417  друкованих праць. В тому числі 8 монографій, 6 навчальних посібників, 184 статті у наукових журналах, 182 тези доповідей. Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 43 науково-методичні розробки.
 
На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації- кандидатів економічних наук з відривом та без відриву від виробництва, підготовка докторів філософії (PhD).
 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри фінансів за останні 5 років (2013-2017)

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри фінансів
Кiлькiсть переглядів: 601