Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра підприємницької діяльності

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
Рік заснування – 2016
61001, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ
Другий навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 49
Тел. +38(057)702-18-34 (4-35)
Е-mail: kafpd@ksue.edu.ua
 
 
Завідувач кафедри – професор, доктор економічних наук, Гонтарева Ірина Вячеславівна
 
Кафедра підприємницької діяльності готує компетентних фахівців та молодих спеціалістів, здатних повністю реалізувати свій потенціал та створити власну справу.
 
З моменту свого заснування кафедра підприємницької діяльності здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (http://www.hneu.edu.ua/Bachelor_program_Business_Trade_and_Exchange_Activity) та магістрів за магістерськими програмами «Підприємницька діяльність» (http://www.hneu.edu.ua/Speciality_Business_Activities) та «Біржова справа» (http://www.hneu.edu.ua/Speciality_Exchange_Business).
 
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" перш за все спрямована на надання сту­дентам прикладних знань. Усі викладачі ка­федри мають не тільки теоретичні знання, але й практичні навички. Тому вища освіта за запропонованою спеціальністю є своєчас­ною і актуальною.
 
Вища освіта бакалавра складається з 3 блоків дисциплін. Кожен блок розглядається та вивчається на різних курсах, для того щоб студенти поступово засвоювали отримані знання. В рамках навчання студентам пропонується прослухати лекції, прийняти участь у практичних заняттях, тренінгах. Навчальні матеріали розміщені на сайті http://www.ikt.hneu.edu.ua.
 
Метою програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є  підготовка та виховання високо кваліфікованих фахівців в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі, а саме компетентних керівників та знавців власної справи .
 
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Кафедра підприємницької діяльності функціонує у складі факультету менеджменту та маркетингу, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та має високий науково-методичний та виховний потенціал.
 
Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого підприємця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність власного бізнесу.
 
 
Науково-педагогічний склад кафедри підприємницької діяльності представлений  висококваліфікованими викладачами на чолі з завідувачем кафедри – доктором економічних наук професором Гонтаревою Іриною Вячеславівною. Під керівництвом Гонтаревої Ірини Вячеславівни у грудні 2016 року захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 
Викладацькій  склад кафедри постійно проводить наукові дослідження в напрямку управління ефективністю розвитку підприємницької діяльності, за результатами яких опубліковані наступні наукові праці:
 
Монографії
 1. Гонтарева И. В. Системная эффективность предприятия: сущность, факторы, структура : монография / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев. – М. – Киров : ВСЭИ, 2012. – 152 с.
 2. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку : монографія / В. С. Пономаренко, М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 176 с.
 3. Пономаренко В. С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева ; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 404 с.
 4. Гонтарева И.В. Компетентность – основа трудового потенциала предприятия (Глава 2) // Управление компетенциями: структура, институты, механизмы: Монография/ Под общ. ред. Р.М.Нижегородцева, С.Д.Резника. М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 30-44
 
Публікації у фахових виданнях
 1. Гонтарева І.В. Вплив своєчасності відтворювальних процесів на системну ефективність розвитку підприємства / І.В. Гонтарева // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – К. : Національна академія управління.- 2011. – № 2(116). – С. 69-76
 2. Пономаренко, В. С. Структура визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку підприємства / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. - №1 . - 2012. - С. 86-94.
 3. Гонтарева І. В. Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства / І. В. Гонтарева // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - № 4. - С. 133-139.
 4. Гонтарева І. В. Оцінювання стійкості циклів і процесів в рамках ефективного розвитку підприємств // Проблеми економіки. – 2011. – №2. – C. 63–66.
 5. Гонтарева И. В. Соотношение экономических эффектов и эффективности / И. В. Гонтарева, А. В. Дорохов // Economics & Economy. – 2013. – Vol. 1, № 1. – С. 197–205
 6. Ponomarenko V., Gontareva I., Dorokhov O. STATISTICAL TESTING OF KEY EFFECTIVENESS INDICATORS OF THE COMPANIES (CASE FOR UKRAINE IN 2012) // Economic Studies. – 2014. – Т. 23. – №. 4.
 7. Гонтарева І. В. Структура навчальних програм при формуванні складних компетентностей / І. В. Гонтарева // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2015. - № 1. - С. 127-132.
 8. Gontareva I. Theoretical background and problems of energy efficiency in Ukraine / I. Gontareva, D. Streimikiene, O. Ivanenko // Transformations in Business and Economics. – 2015. – Vol. 14. – No. 2A (35A). – P. 563–584.
 9. Гонтарева, І. В. Організаційний капітал у складі комплексної оцінки ефективності функціонування підприємства / І. В. Гонтарева // Ефективна економіка. – 2016. – № 1.
 10. Гонтарева, І. В. Організаційно-економічне забезпечення ефективності розвитку підприємницької діяльності з урахуванням оплати праці / І. В. Гонтарева // Управління розвитком, 2016. – № 1(183). – C. 72-76.
 11. Гонтарева, І. В. Ефективність організації трансферу технологій у підприємницькій діяльності / І. В. Гонтарева // Вісник Львівської комерційної академії. - 2016. - Вип. 50. - Сер. економічна. – С. 5-8.
 
Навчальні посібники
 1. Гонтарева І.В. Управління проектами : навч. посіб. / І. В. Гонтарева. - Х. : ХНЕУ, 2007. – 348 c.
 2. Афанасьєв М.В., ; Гонтарева І.В., Тишенко Д.О., ; Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства: Навчальний посібник / Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В., Тишенко Д.О. К.: ВД ″ІНЖЕК″, 2010. - 328 с.
 3. Гонтарева І. В. Управління проектами: підручник / І. В. Гонтарева. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 4. Гонтарева И.В. Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А.Управление проектами Учебное пособие / Изд стереотип. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2014. – 384 с.
 
Організаційні заходи
 
Восени 2017 р. кафедра підприємницької діяльності почала активно співпрацювати з Харківською спілкою підприємців.
 
 
 
Було проведено круглий стіл, у якому приймали активну участь представники ХСП, викладачі кафедри та студенти усіх курсів, що навчаються на спеціальності. Тематику семінару було присвячено актуальним проблемам, з якими має справу діючий підприємець, зокрема: нюанси митного законодавства України, труднощі під час підбору персоналу для інтернет-торгівлі та просування продукції в інтернеті.
 
 
ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Гонтарева Ірина Вячеславівна
 
Посада, науковий ступінь: Завідувач кафедри підприємницької діяльності, професор, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України
 
Навчальні дисципліни: «Підприємництво», «Управління проектами», «Підприємництво та комерціалізація інновацій», «Оцінка ефективності розвитку підприємства», «Консалтингові послуги в сфері підприємництва».
 
Наукові інтереси: проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва, ефективність трансформацій форм капіталу, компетентністний підхід в підготовці студентів.
 
За результатами наукових досліджень опубліковано понад 120 наукових праць, у тому числі 10 монографій, підручник та навчальний посібник з грифом МОН України, навчальний посібник «Управління проектами» рекомендований УМО Росії, навчальний посібник «Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства».
 
Додаткова інформація: Працює на посаді завідувача кафедри підприємницької діяльності з 2016 року. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління логістичним процесом у виробничо-економічних системах». В 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 на тему «Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку промислових підприємств». В 2014 р. присвоєно наукове звання професора.
 
Науковий редактор журналу «Економіка розвитку». Член НМК зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 
Електронна адреса: lider.khneu@gmail.com
 
 
Ковальова Вікторія Іванівна
 
Посада, науковий ступінь: доцент, кандидат економічних наук
 
Навчальні дисципліни: «Креативність в підприємницькій діяльності», «Інноваційне підприємництво», «Креативний менеджмент в підприємництві», «Людський капітал», «Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності», «Культура підприємництва».
 
Наукові інтереси: інноваційне підприємництво, оцінка та розвиток креативності та компетентності персоналу, управління комунікаційним процесом в організації, економіка знань та проблеми створення системи управління знаннями в організації,.
 
За результатами наукових досліджень видано більше 25 наукових праць, в тому числі 1 монографія.
 
Додаткова інформація: У 2002 р. закінчила ХДЕУ та почала працювати на посаді інженера лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту, в 2003 р. на посаді старшого інспектору відділу науки та аспірантури. У 2003 р. поступила до аспірантури ХДЕУ, а в 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01. З 2016 р. працює на посаді доцента кафедри підприємницької діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
Електронна адреса: vikakova04@gmail.com
 
 
Матвієнко – Біляєва Галина Леонідівна
.
Посада, науковий ступінь: доцент, кандидат економічних наук.
 
Навчальні дисципліни: «Соціальне підприємництво», «Контролінг в підприємницькій діяльності», «Економіка праці і соціально трудові відносини», «Управління ефективністю підприємницької діяльності», «Оцінка ефективності бізнесу», «Економіка бізнесу».
 
Наукові інтереси: питання формування системи контролінгу логістичної діяльності підприємства; систематизація аналітичних задач за основними видами логістичної діяльності на підприємстві; методологічні аспекти збалансованої системи показників логістичної діяльності підприємства.
 
За результатами наукових досліджень видано понад 30 наукових праць, а також 2 монографії.
 
Додаткова інформація: У 2003 р. закінчила ХДЕУ за напрямом підготовки 8.050107 «Економіка підприємства» спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності». В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Контролінг логістичної діяльності підприємства». З 2010 р. працювала на посаді викладача кафедри економіки підприємства та менеджменту в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. В 2015 р. присвоєно наукове звання доцента. З 2016 р. працює доцентом кафедри підприємницької діяльності.
 
Електронна адреса: galya2005mbg@gmail.com
 
 
Бутенко Дар'я Сергіївна
 
Посада, науковий ступінь: доцент, кандидат економічних наук.
 
Навчальні дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Виробничий менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка бізнесу», «Управління персоналом».
 
Наукові інтереси: питання оцінки результативності інноваційної діяльності підприємства, трансферу інноваційних технологій, розвитку сучасного менеджменту.
 
За результатами наукових досліджень видано понад 36 наукових праць, а також 3 навчально-методичні праці.
 
Додаткова інформація: У 2007 р. закінчила ХНЕУ та  вступила до аспірантури ХНЕУ, а в 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. економіка та управління підприємствами. З 2010 р. працювала на посаді викладача кафедри менеджменту в ХНЕУ, з 2014 р. на посаді доцента тієї ж кафедри. В 2015 р. присвоєно наукове звання доцента. З 2016 р. працює на посаді доцента кафедри підприємницької діяльності.
 
Електронна адреса: butenko.hneu@gmail.com
 
 
Іваненко Олена Володимирівна
 
Посада, науковий ступінь: старший викладач, кандидат економічних наук.
 
Навчальні дисципліни: «Основи підприємництва», «Економіка бізнесу», «Венчурне інвестування», «Венчурне підприємництво», «Планування, стратегія та розвиток підприємництва», «Комплексний тренінг».
 
Наукові інтереси: енергоефективність на промисловому підприємстві, поновлювальна енергетика та енергозбереження, менеджмент енергозберігаючих проектів, а також проблематика ведення бізнесу та прийняття управлінських рішень в умовах глобальних змін на світових товарних, фінансових ринках.
 
За результатами наукових досліджень більше 20 наукових праць, в тому числі статті у наукових періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.
 
Додаткова інформація:  Працює викладачем з 2012 року, в тому числі викладає дисципліни іноземною мовою. У грудні 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення енергоефективності продукції машинобудівного підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Має сертифікат Cambridge ESOL Business English Certificate (BEC), Vantage. Є сертифікованим фахівцем з фінансового аналізу інвестиційних проектів UNIDO Certificate «Financial Analysis of Investment Project Scenarios with application of COMFAR III Expert Software», Advanced Level. Переможець конкурсу «Науково-педагогічний старт-2017», що проходить за підтримки профкому ХНЕУ ім. С.Кузнеця.
 
Електронна адреса: ev.khneu@gmail.com
 
 
Яценко Катерина Анатоліївна
 
Посада: викладач.
 
Навчальні дисципліни: «Економіка праці і соціально трудові відносини», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».
 
Наукові інтереси: забезпечення організаційної стійкості підприємства.
 
За результатами наукових досліджень видано понад 10 наукових праць.
 
Додаткова інформація: У 2013 р. вступила до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему: «Забезпечення організаційної стійкості промислових підприємств». З 2016 р. працює викладачем кафедри підприємницької діяльності.
 
Електронна адреса: k.zemtsova5@gmail.com
 
 
Муренець Ірина Григорівна
 
Посада: викладач, аспірант.
 
Навчальні дисципліни: «Системи якості», «Товарознавство».
 
Наукові інтереси: економіка підприємства, діяльність проектних інститутів, функціонування та розвиток підприємств, управління якістю функціонування підприємств.
 
За результатами наукових досліджень видано понад 10 наукових праць.
 
Додаткова інформація:  У 2015 р. закінчила ХНЕУ ім. С. Кузнеця та вступила до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему: «Методичне забезпечення якості управління на промислових підприємствах». З 2016 р. працює викладачем кафедри «Підприємницької діяльності».
 
Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 навчального року з напряму “Економіка та управління підприємствами”. Працювала економістом в ТОВ “Батріс”, потім в ПРАТ Інститут “Харківський промбудндіпроект” виконуючим обов’язки начальника фінансового відділу.
 
Електронна адреса: ira-murenec@gmail.com 
 
 
Чередник Анна Олегівна
 
Посада: викладач, аспірант.
 
Навчальні дисципліни: «Венчурне інвестування», «Біржова справа».
 
Наукові інтереси: питання функціонування венчурних фірм в умовах економічної кризи.
 
За результатами наукових досліджень видано понад 10 наукових праць.
 
Додаткова інформація: У 2015 р. закінчила ХНЕУ ім. С. Кузнеця за напрямом підготовки «Економіка підприємства» спеціалізація «Менеджмент проектів та консалтинг». У тому ж році вступила до аспірантури на спеціальність «Економіка та управління підприємствами». Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему: «Забезпечення ефективності залучення венчурних компаній до розвитку промислових підприємств». З осені 2015р. працювала викладачем кафедри економіки підприємства та менеджменту, а з 2016 р. працює викладачем кафедри підприємницької діяльності.
 
Електронна адреса: annetblejkk@gmail.com
 
 
Шеянова Юліана Дмитрівна
 
Посада: аспірант.
 
Наукові інтереси: питання трансформації організаційного капіталу  суб’єктів підприємництва.
 
За результатами наукових досліджень видано понад 10 наукових праць.
 
Додаткова інформація: У 2017 р. закінчила ХНЕУ ім. С. Кузнеця за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці». У тому ж році вступила до аспірантури на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Здійснює підготовку кандидатської дисертації на тему: «Формування механізму трансформації організаційного капіталу суб’єктів підприємництва аграрної сфери».
 
Електронна адреса: yyulianash@gmail.com
 
 
Лісова Дарина
 
Посада: лаборант.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ЗАРАЗ – ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ!
Кiлькiсть переглядів: 4964