Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Щоб побачити щось нове, треба створити щось нове.
Г. Ліхтенберг
61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус,
2-й поверх, каб. 215
Тел. +38 (057) 702-18-35 (3-59)
 
Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Полякова Ганна Анатоліївна.
 
МЕТА: вирішення завдань інформаційно-аналітичного і проектно-інноваційного супроводу внутрішнього забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна.
 
СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
Сектор освітніх інноваційних проектів та моніторингу якості освіти.
Сектор персональних навчальних систем та online-навчання.
Сектор електронних навчальних видань та мультимедійних інтерактивних ресурсів систем управління навчанням.
Сектор маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень.
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 1. Розроблення та проведення заходів щодо створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій України, Закону України «Про вищу освіту», Державних стандартів та пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти, Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).
 2. Розроблення, апробація та впровадження освітніх інноваційних проектів, спрямованих на реалізацію Концептуальних засад стратегічного розвитку  ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Участь у формуванні нормативно-правової та інструктивно-методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що регламентує внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, освітню інноваційну діяльність науково-педагогічних працівників.
 4. Упровадження новітніх інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на забезпечення якості управління університетом, розвитку дистанційного навчання, електронних засобів навчання, оnline-опитувань зацікавлених у результатах вищої освіти осіб.
 5. Проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень якості надання освітніх послуг ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
 1. Розроблення технологій, інструментарію, заходів для планування, моніторингу та самооцінки якості освітньої діяльності і розвитку ХНЕУ ім. С . Кузнеця на різних рівнях структури управління університетом.
 2. Підготовка освітніх інноваційних проектів, їх апробація та впровадження для забезпечення розвитку освітнього середовища університету.
 3. Інформаційно-аналітичний супровід участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
 4. Розроблення інструментарію, організація та проведення моніторингу результатів навчання студентів для здійснення на цій основі самооцінки діяльності учасників освітнього процесу.
 5. Організація і проведення рейтингу науково-педагогічних працівників, структурних підрозділів університету.
 6. Вивчення освітніх потреб та вимог ринку праці, задоволеності якістю освіти суб'єктів освітнього процесу.
 7. Підготовка навчально-методичного забезпечення нового покоління – електронних мультимедійних інтерактивних видань.
 8. Забезпечення функціонування та розвитку сайта персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 9. Розроблення програмного забезпечення та інструментарію для проведення online-опитувань.
 10.  Організація та проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень цільових груп абітурієнтів, батьків, студентів, викладачів, випускників, роботодавців для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітніх послуг у ХНЕУ ім.  С. Кузнеця.
 11.  Організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів) з актуальних питань забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою, впровадження освітніх інновацій.
 12.  Здійснення індивідуально-консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості освіти, освітньої інноваційної діяльності, впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Кiлькiсть переглядів: 11584