Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Кафедра економічної кібернетики

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

 
Рік заснування – 1994
 
61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, ауд. 410, 419.
Тел. +38 (057) 702-06-74
E-mail: kafekib@hneu.edu.ua
Сайт: http://www.ek.hneu.edu.ua/
 
Завідуюча кафедрою – професор, доктор економічних наук, Клебанова Тамара Семенівна.
 
Наша кафедра – випускаюча кафедра факультету «Економічної інформатики».
 
Кафедра економічної кібернетики випускає:
 • бакалаврів
 • магістрів
 
В даний час на кафедрі працюють 11 викладачів, які мають багатий досвід практичної роботи в галузі «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика», серед яких 2 доктора економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, 9 викладачів мають вчене звання доцента.
 
Підготовка магістрів зі спеціалізації «Економічна кібернетика» кафедрою економічної кібернетики здійснюється за наступною магістерською програмою: «Економіко-математичне моделювання»
 
Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які можуть працювати в різних галузях економіки і будуть забезпечувати вдосконалення систем управління на підставі сучасних методів економіко-математичного моделювання, бізнес-аналітики з застосуванням інформаційних та Internet-технологій.
 
Підготовка магістра по цій програмі спрямована на вирішення задач розвитку здібностей студентів до застосування економіко-математичних методів і інформаційних технологій у бізнесі; застосування математики і інформатики в бізнесі; науково обґрунтованого прогнозування; використання сучасних програмних засобів у своїй діяльності; застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання в області мікро- і макроекономіки, бухгалтерського обліку, фінансової, кредитної, страхової, банківської та зовнішньоекономічної діяльності; вирішення проблем в області управління та економіки підприємства; ефективного дослідження ринку та системи ціноутворення; сполучення теорії і практики в прийнятті рішень на основі інформаційних технологій; ефективного використання комп'ютерної техніки в будь-якій сфері діяльності; набуття знань і практики в області створення інформаційних технологій; професійного знання систем мережевого інформаційного обслуговування.
 
У результаті навчання за магістерською програмою «Економіко-математичне моделювання» формуються наступні компетентності:
 
Загально-професійні:
 • здатність здійснювати ефективний аналіз функціонування й розвитку суб'єкта управління, формувати систему найбільш актуальних завдань управління;
 • уміння формулювати генеральну мету управління економічною системою та здійснювати її декомпозицію;
 • здатність до розробки комплексів економіко-математичних моделей, що підтримують процеси прийняття управлінських рішень;
 • уміння формувати інформаційні вимоги до розв'язуваного завдання керування, використати інформаційні технології при розробці економіко-математичної моделі, формуванні рішення і його реалізації;
 • здатність обґрунтовувати власну точку зору на розв'язуване завдання керування на основі використання методів наукового пізнання, математичного моделювання;
 • організовувати навчання персоналу.
 
Спеціалізовано-професійні:
 • застосовувати відомі методи моделювання динамічних систем різного рівня ієрархії на основі їх критичного осмислення із застосуванням сучасного програмного забезпечення та релевантної статистичної інформації;
 • прогнозувати найімовірніший перебіг процесів на перспективу та аналізувати й оцінювати можливі наслідки зміни явища;
 • розробляти стратегії розвитку економічних систем та окремих підсистем;
 • здійснювати аналіз та обґрунтування організаційної структури підприємства (установи);
 • розробляти та формувати системи підтримки прийняття управлінських рішень, оцінювати ефективність організаційної структури економічної системи;
 • розробляти моделі конфліктних ситуацій для задач тактичного і стратегічного управління;
 • здійснювати оцінку і аналіз ефективності і якості функціонування підприємства (установи, підрозділу);
 • розробляти превентивні заходи щодо можливих загроз сталому розвитку систем.
 
Керівник магістерської програми: Клебанова Тамара Семенівна, доктор економічних наук, професор, відомий в Україні вчений-економіст, відмінник освіти України, академік Міжнародної Академії інформатизації, член Української Академії економічної кібернетики, Міжнародної асоціації прикладної та індустріальної математики (GAMM).
 
Автор понад 300 науково-методичних робіт, з яких – 40 учбових посібників та підручників, в тому числі 8 з грифом МОН, 50 монографій, більше 200 наукових статей.
 
Під керівництвом Клебанової Т.С. підготовлено 31 кандидат наук, 4 доктора наук.
 
Випускники кафедри успішно працюють в різних сферах економічної діяльності: економістами-аналітиками великих виробничих компаній, аналітиками у банках та страхових компаніях, рекламних агентствах, податковій інспекції, керівниками приватних фірм, топ-менеджерами, фінансистами та викладачами ВУЗів.
 
Наукова школа:
В межах кафедри економічної кібернетики з 1993 року під керівництвом Клебанової Т.С. функціонує наукова школа «Розробка систем аналізу і раннього попередження дестабілізації функціонування економічних систем» з підготовки кандидатів економічних наук.
Кiлькiсть переглядів: 1301