Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Архів наукових проектів

Перелік проектів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця,

які впроваджені в реальний сектор економіки у 2016 році

 
Назва проекту
Короткий опис
Замовник
1
Формування методичного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства
Проведено аналіз теорій та підходів, що складають підґрунтя розвитку організаційного забезпечення інноваційної діяльності. Визначено структурні елементи та властивості організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності, розроблено модель оцінки та запропоновано систему показників для оцінки елементів і процесів організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності. Розроблено процес активізації інноваційної діяльності на підприємстві шляхом формування робочої групи, досліджено підхід до вибору складу фахівців до робочої групи з активізації інноваційної діяльності.
Державне підприємство
«Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
2
Розробка методики розрахунку оптимальних режимів різання та стійкості твердосплавних інструментів із зносостійкими покриттями за критерієм найменшої собівартості обробки для умов високошвидкісного різання
Теоретично встановлено екстремум (мінімум) собівартості обробки від продуктивності обробки, що дозволило визначити оптимальні режими різання й оптимальну стійкість різального інструменту. Показано, що їх реалізація в умовах високошвидкісної обробки деталей машин твердосплавними інструментами зі зносостійкими покриттями дозволяє значно підвищити продуктивність обробки та стійкість інструменту, зменшити собівартість обробки. Розроблено практичні рекомендацій з підвищення ефективності високошвидкісного різання на технологічних операціях точіння та фрезерування, які підтверджені експериментально.
ТОВ «ВТ-ІНЖИНІРІНГ»
3
Проектно-орієнтований підхід як основа забезпечення ефективності менеджменту персоналу в організації
 
Розроблено методичні рекомендації щодо проектно-орієнтованого підходу як основи забезпечення ефективності менеджменту персоналу в організації, які дозволять підвищити ефективність менеджменту персоналу. Запропоновано  концептуально нову схему, яка включає: матрицю функціональних процесів; стратегію і цілі у сфері менеджменту персоналу; часткові показники функціональних процесів ефективності та їх цільові значення; бюджети запропонованих процесів і комплекс заходів щодо вдосконалення останніх. Основою такої схеми виступає матриця функціональних процесів, виділених з використанням компетентнісного та проектно-орієнтованого підходів, яка сформована на перетині управлінських функцій і підсистем менеджменту персоналу. Запропоновано розрахунок узагальнюючого коефіцієнта ефективності менеджменту персоналу як середнього значення коефіцієнтів ефективності відповідних підсистем, що обумовлюють вибір конкретних заходів із забезпечення ефективності менеджменту персоналу.
ТОВ «Аудиторська фірма «Ревізор»
4
Організаційно-економічний механізм управління розвитком експортного потенціалу підприємства 
Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня стійкості розвитку експортного потенціалу підприємства; методичний підхід до формування адаптаційної системи управління міжнародною економічною діяльністю підприємств до умов та інструментів її державного регулювання.
ПАТ «Турбогаз»
5
Оцінка нематеріальних активів  і об’єктів корпоративних прав в процесі інноваційної діяльності підприємства
Розробка теоретичного та методичного забезпечення вдосконалення інформаційно-аналітичної підтримки оцінки нематеріальних активів і об'єктів корпоративних прав в процесі інноваційної діяльності підприємства та обґрунтування переліку процедур, які реалізуються у їх межах
ТОВ «Бізнес-група
«Співдружність»
6
Стратегічне управління ризиками інвестування інноваційного розвитку підприємств 
 
Узагальнено теоретичні та методологічні основи щодо поняття інноваційного ризику, визначено послідовності етапів інноваційного процесу з метою оцінки ризику за кожним з них. Розроблено рекомендації щодо оцінки апріорної та апостеріорної вірогідності нереалізації інноваційних проектів. Удосконалено методичний підхід щодо оцінки ризиків реалізації, затримки впровадження або невпровадження інвестування інноваційних проектів. Сформовано підхід стратегічного управління ризиками інвестування інноваційного розвитку підприємств за рахунок оцінки ризиків за окремими етапами інноваційного процесу.
ТОВ  «Науково-впроваджувальний центр тягового рухомого складу»
7
Удосконалення механізму фінансування житлової нерухомості
Обґрунтовано діючий механізм фінансування житлової нерухомості, визначено недоліки сучасного процесу інвестування в житло, удосконалено методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості житла з урахуванням вибору інвестиційного партнера.
ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА»
8
Удосконалення процесу управління діяльністю підприємства
Проведено аналіз теорій та підходів, що складають підґрунтя удосконалення процесу управління діяльністю підприємства. Розроблено пропозиції з обґрунтування і використання системи показників оцінювання результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств; визначені особливості реінжинірингу бізнес процесів,  властивості та етапи процесу реінжинірингу бізнес процесів на підприємстві, запропоновані сучасні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві; підхід до управління креативністю колективу в процесі створення інновацій.
ДП «ПІВДЕНДІПРОШАХТ»
9
Аналіз та оцінка організації внутрішнього контролю суб’єктів господарювання
 
Досліджено стан організації внутрішнього контролю суб’єктів господарювання. Визначено сутність внутрішього контролю  в сучасних умовах. Обґрунтовано концептуальні основи розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм як різновиду внутрішнього державного фінансового контролю. Вивчено особливості організації внутрішнього контролю за сплатою податків сільськогосподарських підприємств. Розроблено методичний підхід до рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Запропоновано методичний підхід до оцінки організації внутрішнього контролю суєктів господарювання. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо організації внутрішнього аудиту окремих суб’єктів господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОЛОС»
10
Формування методичного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства,
Проведено аналіз теорій та підходів, що складають підґрунтя розвитку організаційного забезпечення інноваційної діяльності. Визначено структурні елементи та властивості організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності, розроблено модель оцінки та запропоновано систему показників для оцінки елементів і процесів організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності. Розроблено процес активізації інноваційної діяльності на підприємстві шляхом формування робочої групи, досліджено підхід до вибору складу фахівців до робочої групи з активізації інноваційної діяльності.
Державне підприємство
«Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
11
Розробка методики розрахунку оптимальних режимів різання та стійкості твердосплавних інструментів із зносостійкими покриттями за критерієм найменшої собівартості обробки для умов високошвидкісного різання
Теоретично встановлено екстремум (мінімум) собівартості обробки від продуктивності обробки, що дозволило визначити оптимальні режими різання й оптимальну стійкість різального інструменту. Показано, що їх реалізація в умовах високошвидкісної обробки деталей машин твердосплавними інструментами зі зносостійкими покриттями дозволяє значно підвищити продуктивність обробки та стійкість інструменту, зменшити собівартість обробки. Розроблено практичні рекомендацій з підвищення ефективності високошвидкісного різання на технологічних операціях точіння та фрезерування, які підтверджені експериментально.
ТОВ «ВТ-ІНЖИНІРІНГ»
12
Розробка методики вибору раціональних методів механічної обробки  різанням деталей машин, виготовлених із матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями
 
Теоретично визначено основні фізичні та технологічні показники механічної обробки: сили й температуру різання, енергоємність обробки, пружні переміщення, що виникають в технологічній системі. Це дозволило науково обґрунтовано підійти до розробки методики вибору раціональних методів механічної обробки деталей машин, виготовлених з матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують підвищення продуктивності та якості обробки на основі застосування сучасних твердосплавних інструментів зі зносостійкими покриттями на верстатах з ЧПУ типу "обробний центр" в умовах високошвидкісного різання. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності механічної обробки на операціях точіння й фрезерування, які впроваджені у виробництво.
ТОВ «ВТ-ІНЖИНІРІНГ»
13
Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості українських облігацій місцевої позики
Обґрунтовано механізм оцінки рівня інвестиційної привабливості українських облігацій місцевих позик. Проведено ретроспективний аналіз стану та перспектив розвитку ринку місцевих запозичень в Україні. Обґрунтовано напрямки зростання інвестиційної привабливості українських облігацій місцевих позик на прикладі столиці України - міста Києва.
ТОВ «АТІЛОГ»
14
Формування методичного забезпечення фінансової безпеки підприємства
Вивчення теоретико-методологічної основи стосовно фінансової безпеки підприємства. Обґрунтування функцій, методів та складових щодо оцінки фінансової безпеки підприємства. Розробка методичного підходу та практичних рекомендацій оцінки фінансової безпеки підприємства.
ТОВ
«ПРОМЕЛЕКТРОН
КОМПЛЕКТ»
15
Обліково-аналітичне забезпечення маркетингових досліджень ринку транспортних послуг
 
Теоретично обґрунтовано обліково-аналітичне забезпечення та фактори формування ринку транспортних послуг. Запропоновано методичний підхід до  забезпечення потреб ринку транспортних послуг на основі маркетингу. Удосконалено процедуру визначення рівня конкурентоспроможності послуг, яка передбачає сполучення трьох напрямків оцінювання передумов досягнення підприємством бажаних параметрів позиціонування на ринку (в розрізі оцінок стратегічних можливостей, конкурентних позицій та кон'юнктури ринку). Розроблено обліково-аналітичне забезпечення дослідження ринку транспортних послуг з використанням системного підходу.
ТОВ
«АЛЬЯНС»
16
Організація обліку та стратегічних систем вимірювання в управління підприємством
 
Узагальнено підходи до виділення видів облікової інформації та визначено місце управлінського обліку в процесах впровадження стратегічних систем вимірювання. Удосконалено процес формування інформаційного забезпечення товароруху відповідно до внутрішньої структури торгово-технологічних процесів підприємств торгівлі. Набув подальшого розвитку комплексний підхід до організації системи первинного обліку товарних операцій з урахуванням потреб управління. Удосконалено обліково-аналітичне забезпечення системи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Удосконалено процес формування проти витратної складової механізму підвищення ефективності діяльності підприємства.
ТОВ фірма «АНТАРЕС-ЮВ»
17
Розробка моделей просування продукту в Інтернеті.
Представлено рекомендації для підприємства щодо методики, моделей просування продукту в мережі Інтернет. Створено проект просування продукту в соціальних мережах; сформовано прототип інтернет рекламної кампанії за допомогою сервісу AdWords; розроблені макети та приклади різних e-mail розсилок за допомогою сервісу SendExpert. Проведено аналіз конкурентів компанії "Мастер-Пак" за рейтингом у пошукових системах за ключовими запитами з урахуванням цільової аудиторії.
ТОВ «МАСТЕР-ПАК»
18
Діагностика та удосконалення мотивації персоналу підприємства
 
У роботі здійснено діагностику стану мотивації персоналу підприємства. Розроблено технологію визначення резервів мотиваційного впливу на персонал підприємства. Визначено та здійснено обґрунтування послідовності введення в дію резервів мотиваційного впливу. Розроблено методичні засади гармонізації інтересів підприємства і працівників при формуванні системи мотивації персоналу. Запропоновано методичні рекомендації щодо удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо удосконалення освітньо-професійного рівня персоналу. Запропоновано навчально-виховні заходи щодо удосконалення системи мотивації персоналу. Розроблено методичне забезпечення моніторингу результативності механізму мотивації персоналу
ТОВ «КОМПАНІЯ
КРЕАТА С»
 
Кiлькiсть переглядів: 11088