Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Вступ до аспірантури і докторантури у 2017 році

Вступ до аспірантури і докторантури у 2017 році

 
 
 

Вступ до аспірантури

 
ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями:
 • 011  Освітні, педагогічні науки.
 • 051  Економіка.
 • 071  Облік і оподаткування.
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073  Менеджмент.
 • 075  Маркетинг.
 • 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 122  Комп’ютерні науки.
 • 242  Туризм.
 • 281  Публічне управління та адміністрування.
 • 292  Міжнародні економічні відносини.
 
Загальний ліцензований обсяг 66 осіб.
 
До підготовки у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
 
Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за основним місцем роботи), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
 
 
   Документи
 
 
 
Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:
 • заява про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за конкретною спеціальністю;
 • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія (на бланку);
 • особовий листок з обліку кадрів (на бланку) засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
 • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
 • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
 • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок);
 • відгук передбачуваного керівника на наукову доповідь (реферат);
 • відгук передбачуваного керівника за результатами співбесіди з вступником;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медична довідка за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.
 
Паспорт, оригінал диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.
 
 
  
   Прийом документів
 
 
 
Прийом документів, необхідних для вступу до аспірантури проводиться з 01.08.2017 р. по 21.08.2017 р. відбірковою комісією аспірантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).
 
 
  
   Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури
 
 
 
понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
субота 10.00 – 14.00;
неділя – вихідний.
 
 
 
   Вступні іспити
 
 
 
Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів ступеня доктора філософії складаються з:
вступного іспиту з іноземної мови* (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) у письмовій формі за білетами, складеними за програмою вступних фахових випробувань з іноземної мови, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).
вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).
 
Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його попередніми науково-дослідницькими досягненнями (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
 
 
   Розклад вступних іспитів
 
 
 
28.08.2017 р. – вступний іспит з іноземної мови;
31.08.2017 р. - вступний іспит зі спеціальності.
 
Конкретний час та місце проведення вступнихвипробувань до аспірантури буде опубліковано за місяць на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділу «Наука», підрозділі «Дошка оголошень».
 
Програми вступних випробувань
 
Програма вступного випробування з іноземної мови
Програма вступного випробування зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка
Програма вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
Програма вступного випробування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент
Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг
Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Програма вступного випробування зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки
Програма вступного випробування зі спеціальності 242 Туризм
Програма вступного випробування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Програма вступного випробування зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини
 
 
Співбесіда (додаткове вступне випробування)
 
Згідно з Правилами прийому до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році вступникам до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, що зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста) призначається додаткове випробування у вигляді співбесіди з головою та членами предметної комісії, що відбувається на основі презентації анотації наукового докторського проекту, в якому мають бути висвітлені наукові та дослідницькі досягнення й пропозиції вступника щодо подальшого ходу дисертаційного дослідження.

Анотація має бути представлена у друкованому вигляді обсягом 5-10 тис. знаків.

Зміст анотації:
1) титульний аркуш
2) виклад основного матеріалу (5-10 тис. знаків)
3) перелік літератури

Анотація надається членам предметної комісії на початку співбесіди. Співбесіда з членами предметної комісії (додаткове вступне випробування) відбудеться 28.08.2017 р. о 09.00 год. на відповідних кафедрах.
 
 
Консультація з питань вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови відбудеться 22 серпня 2017 року о 10.00 год. у аудиторії 402 (бібліотечний корпус).

Консультація з питань вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю відбудеться 28 серпня 2017 року о 14.00 год. (051 Економіка – аудиторія 402 (бібліотечного корпусу), решта – на відповідних кафедрах).

Вступні іспити для конкурсного відбору осіб, які вступають на підготовку до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця (на очну і заочну форму навчання) для здобуття ступеня доктора філософії відбудуться:
 
 
Дата
Час
Аудиторія
Іспит з іноземної мови
28 серпня 2017
10.00
709 (бібліотечний корпус)
Іспит зі спеціальності:
31 серпня 2017
15.00
11 (корп. 2)
011 Освітні, педагогічні науки
051 Економіка
13 (корп. 2)
071 Облік і оподаткування
15 (корп. 2)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
19 (корп. 2)
073 Менеджмент
22 (корп. 2)
075 Маркетинг
30 (корп. 2)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
31 (корп. 2)
122 Комп’ютерні науки
32 (корп. 2)
242 Туризм
33 (корп. 2)
281 Публічне управління та адміністрування
23 (корп. 2)
 
 
Увага! 
 
З 04.09.2017 року по 06.09.2017 р. для аспірантів 1-го року підготовки (вступу 2017 року) будуть проведені презентації дисциплін вільного вибору з циклу професійної наукової підготовки на 1 рік навчання згідно графіку. Явка обов'язкова.

Графік презентацій дисциплін вільного вибору
з циклу професійної наукової підготовки для аспірантів 1-го року підготовки (вступ 2017 року) навчання
 
№ семестру
Назва дисциплін
Кафедра
Дата
011 Науки про освіту
1
Моніторинг у системі освіти
СЕП – 1400
4.09.2017
402_БК
2
Тенденції та доктрини розвитку вищої освіти
СЕП – 1430
2
Тайм-менеджмент
ПІФ – 1500
1
Комунікації в освітній діяльності
ІП – 1530
051 Економіка (1 частина)
2
Методи та моделі кількісної економіки
СЕП – 1430
4.09.2017
502_БК
1
Аналіз соціально-економічних даних
ВМ – 1500
2
Інституціональний механізм світогосподарських зв'язків
МЕ – 1530
2
Демографія
УП – 1600
2
Економетрика та моделювання динамічних процесів
ЕК – 1630
071 Облік і оподаткування (1 частина)
2
Інформаційно-технологічна підтримка бізнес-процесів підприємства в умовах реформування системи обліку
БО – 1400
4.09.2017
602_БК
1
Податковий менеджмент
ОП – 1430
072 Фінанси, банківська справа та страхування
1
Інструментарій фінансової стабілізації
ФН –  1430
4.09.2017
708_БК
2
Моделювання фінансових ринків
УФП  – 1500
2
Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування
УФП  – 1530
1
Глобальна фінансова архітектоніка
ФН –  1600
073 Менеджмент
1
Управління інноваційним розвитком
ЕОПДП  – 1400
5.09.2017
402_БК
1
Інноваційні технології в логістиці
ЕОПДП –  1430
2
Управління економічною безпекою
ЕА –  1500
2
Крос-культурний менеджмент
МБ  – 1530
281 Публічне управління та адміністрування (1 частина)
2
Комунікативний менеджмент в публічному адмініструванні
ПА  – 1500
5.09.2017
502_БК
2
Управління людськими ресурсами в публічному адмініструванні
ПА  – 1530
075 Маркетинг
1
Ділові переговори в маркетингу
ЕМ –  1400
5.09.2017
602_БК
1
Психологічні аспекти маркетингу і реклами
ЕМ  – 1430
2
Маркетинг-менеджмент у сфері послуг
ЕМ  – 1500
2
Маркетинг-менеджмент на ринку товарів
ЕМ  – 1530
 
 
051 Економіка (2 частина)
ПЕ – 930
6.09.2017
402_БК
1
Економічна компаративістика тільки 051
 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
071 Облік і оподаткування (2 частина)
281 Публічне управління та адміністрування (2 частина)
1
Сучасні економічні теорії + 281, 076, 071, 051
ПЕ – 1000
1
Історія економічних теорій та концепцій тільки 281, 076, 071
ПЕ – 1030
2
Аналіз даних та багатовимірна статистика + 071
СЕП – 1100
2
Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності + 071
СЕП – 1130
122 Комп’ютерні науки
1
Програмне забезпечення систем захисту інформації
ІС  – 1000
6.09.2017
502_БК
2
Системи підтримки прийняття рішень
ІС  – 1030
1
Теорія та проектування розподілених інформаційних систем
ІС  – 1100
2
Методології розроблення сучасних веб-ресурсів та сервісів
ІС –  1130
242 Туризм
1
Психологія економічної діяльності в умовах інформаційної економіки
ТУ –  1000
6.09.2017
602_БК
1
Економічна безпека комунікаційного менеджменту
ТУ –  1030
2
Міжнародний маркетинг на ринку туристичних послуг
ТУ  – 1100
2
Проектний менеджмент
ТУ  – 1130
 
 
Результати вступного іспиту зі спеціальності
 
Спеціальність
ПІБ аспіранта
Результат вступного іспиту зі спеціальності (макс.100 балів)
011
Чехратова Олена Андріївна
90
Марчук Аліса Андріївна
90
051
Ходаківська Марина Юріївна
86
Кайдаш Оксана Віталіївна
87
Гончарова Катерина Ігорівна
84
Кріпкий Андрій Юрійович
80
Жмурко Тетяна Олексіївна
81
071
Коптєва Ольга Вікторівна
87
072
Плескун Інна Володимирівна
93
Вейц Олександр Ігорович
87
073
Мельник Антон Олегович
96
Омаров Ельвін Шахін огли
92
Зубко Дар'я Олександрівна
98
075
Мамедова Ельза Рза кизи
88
076
Шеянова Юліана Дмитрівна
92
122
Циганенко Олексій Сергійович
92
Смерчинський Дмитро Геннадійович
92
242
Пудровська Марина Михайлівна
90
Вовк Катерина Михайлівна
90
Кравченко Владислав Валерійович
90
Екоуагхе Маттхнаі (іноз.)
85
281
Зілінська Аліна Сергіївна
90
 
Результати іспиту з іноземної мови
 
Спеціальність
ПІБ аспіранта
Результат вступного іспиту з іноземної мови, або Сертифікат тестів TOEFL, International English Language Testing Sytem, Cambridge English Language Assessment (макс.100 балів)
011
Чехратова Олена Андріївна
100
Марчук Аліса Андріївна
100
051
Ходаківська Марина Юріївна
83
Кайдаш Оксана Віталіївна
67
Гончарова Катерина Ігорівна
62
Кріпкий Андрій Юрійович
68
Жмурко Тетяна Олексіївна
65
071
Коптєва Ольга Вікторівна
95
072
Плескун Інна Володимирівна
90
Вейц Олександр Ігорович
80
073
Мельник Антон Олегович
68
Омаров Ельвін Шахін огли
100
Зубко Дар'я Олександрівна
69
075
Мамедова Ельза Рза кизи
64
076
Шеянова Юліана Дмитрівна
86
122
Циганенко Олексій Сергійович
70
Смерчинський Дмитро Геннадійович
68
242
Пудровська Марина Михайлівна
67
Вовк Катерина Михайлівна
66
Кравченко Владислав Валерійович
65
Екоуагхе Маттхнаі (іноз.)
87
281
Зілінська Аліна Сергіївна
64
 
 
 
 
   Зарахування
 
 
 
Зарахування вступників до аспірантури відбувається до 15.09.2017 р.
 
Термін підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складає 4 роки та закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді.
 
 
 
   Після вступу (зарахування)
 
 
 
У п’ятиденний термін після зарахування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (аспірант) зобов’язаний подати у відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера).
 
Не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування, аспірант зобов’язаний обговорити і затвердити тему дисертації на засіданні кафедри, за якою він закріплений на час підготовки у аспірантурі, після чого він надає до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та заповнену форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі (не пізніше місяця з дня зарахування до докторантури) тема дисертації аспіранта (за його присутності) обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (за необхідності з уточненнями)  вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
Протягом місяця з дня зарахування, аспіранти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) аспіранта в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.
 
Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
 

Вступу до докторантури

 
ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук за такими науковими спеціальностями: 
 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 
До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються (за держзамовленням та на умовах контракту) особи, які мають:
 • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
 • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.
 
Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.
 
Тема дисертації
 
Тема дисертації докторанта має бути затвердженою на засіданні кафедри не пізніше ніж за 2 місяці до вступу у докторантуру.
 
 
 
   Документи
 
 
 
Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копію диплома доцента та/або професора (за наявності);
 • заява про вступ;
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до докторантури на очну форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • автобіографію (на бланку);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів встановленого зразка, завірений вченим секретарем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медичну довідку за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.
 
Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.
 
 1. На момент подання документів для участі у конкурсі на вступ до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця має бути виконано не менше 70% дисертаційного дослідження.
 2. Для участі у конкурсі на вступ до  докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд ради відповідного факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Наступні 2 тижні рада факультету  розглядає висновки кафедр та заслуховує доповіді всіх вступників до докторантури щодо плану дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Шляхом таємного голосування рада визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 4. Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця в місячний строк розглядає висновки рад факультетів і приймає рішення щодо зарахування до докторантури кожного вступника та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
 
 
 
   Прийом документів
 
 
 
Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури проводиться з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р. відбірковою комісією докторантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).
 


 
   Порядок роботи відбіркової комісії докторантури
 
 
 
понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
субота 10.00 – 14.00;
неділя – вихідний.
 
 
 
   Зарахування
 
 
 
Зарахування вступників до докторантури відбувається до 1.09.2017 р.
 
 
 
 
   Після вступу (зарахування)
 
 
 
У п’ятиденний термін після зарахування до докторантури здобувач (докторант) зобов’язаний подати у відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера).
 
Протягом місяця з дня зарахування, докторант має обговорити і затвердити тему дисертації у комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю. Для цього не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування (щонайменше 2 тижні до засідання  комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю) докторант має надати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі тема дисертації обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (з уточненнями) вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
Протягом місяця з дня зарахування, докторанти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.
 
Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
Кiлькiсть переглядів: 6301