Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Вступ до аспірантури і докторантури у 2017 році

Вступ до аспірантури і докторантури у 2017 році

 
 
 

Вступ до аспірантури

 
ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями:
 • 011  Освітні, педагогічні науки.
 • 051  Економіка.
 • 071  Облік і оподаткування.
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073  Менеджмент.
 • 075  Маркетинг.
 • 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 122  Комп’ютерні науки.
 • 242  Туризм.
 • 281  Публічне управління та адміністрування.
 • 292  Міжнародні економічні відносини.
 
Загальний ліцензований обсяг 66 осіб.
 
До підготовки у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
 
Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за основним місцем роботи), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
 
 
   Документи
 
 
 
Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:
 • заява про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за конкретною спеціальністю;
 • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія (на бланку);
 • особовий листок з обліку кадрів (на бланку) засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
 • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
 • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
 • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок);
 • відгук передбачуваного керівника на наукову доповідь (реферат);
 • відгук передбачуваного керівника за результатами співбесіди з вступником;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медична довідка за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.
 
Паспорт, оригінал диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.
 
 
  
   Прийом документів
 
 
 
Прийом документів, необхідних для вступу до аспірантури проводиться з 01.08.2017 р. по 21.08.2017 р. відбірковою комісією аспірантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).
 
 
  
   Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури
 
 
 
понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
субота 10.00 – 14.00;
неділя – вихідний.
 
 
 
   Вступні іспити
 
 
 
Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів ступеня доктора філософії складаються з:
вступного іспиту з іноземної мови* (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) у письмовій формі за білетами, складеними за програмою вступних фахових випробувань з іноземної мови, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).
вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).
 
Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його попередніми науково-дослідницькими досягненнями (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
 
 
   Розклад вступних іспитів
 
 
 
28.08.2017 р. – вступний іспит з іноземної мови;
31.08.2017 р. - вступний іспит зі спеціальності.
 
Конкретний час та місце проведення вступнихвипробувань до аспірантури буде опубліковано за місяць на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділу «Наука», підрозділі «Дошка оголошень».
 
Програми вступних випробувань
 
Програма вступного випробування з іноземної мови
Програма вступного випробування зі спеціальності 011 Науки про освіту
Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка
Програма вступного випробування зі спеціальності 056 Міжнародні економічні відносини
Програма вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
Програма вступного випробування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент
Програма вступного випробування зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування
Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг
Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Програма вступного випробування зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Програма вступного випробування зі спеціальності 242 Туризм
 
Методичні вказівки до підготовки реферату для вступу в аспірантуру
 
 
 
   Зарахування
 
 
 
Зарахування вступників до аспірантури відбувається до 15.09.2017 р.
 
Термін підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складає 4 роки та закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді.
 
 
 
   Після вступу (зарахування)
 
 
 
У п’ятиденний термін після зарахування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (аспірант) зобов’язаний подати у відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера).
 
Не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування, аспірант зобов’язаний обговорити і затвердити тему дисертації на засіданні кафедри, за якою він закріплений на час підготовки у аспірантурі, після чого він надає до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та заповнену форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі (не пізніше місяця з дня зарахування до докторантури) тема дисертації аспіранта (за його присутності) обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (за необхідності з уточненнями)  вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
Протягом місяця з дня зарахування, аспіранти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) аспіранта в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.
 
Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
 

Вступу до докторантури

 
ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук за такими науковими спеціальностями: 
 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 
До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються (за держзамовленням та на умовах контракту) особи, які мають:
 • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
 • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.
 
Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.
 
Тема дисертації
 
Тема дисертації докторанта має бути затвердженою на засіданні кафедри не пізніше ніж за 2 місяці до вступу у докторантуру.
 
 
 
   Документи
 
 
 
Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копію диплома доцента та/або професора (за наявності);
 • заява про вступ;
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до докторантури на очну форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • автобіографію (на бланку);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів встановленого зразка, завірений вченим секретарем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медичну довідку за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.
 
Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.
 
 1. На момент подання документів для участі у конкурсі на вступ до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця має бути виконано не менше 70% дисертаційного дослідження.
 2. Для участі у конкурсі на вступ до  докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд ради відповідного факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Наступні 2 тижні рада факультету  розглядає висновки кафедр та заслуховує доповіді всіх вступників до докторантури щодо плану дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Шляхом таємного голосування рада визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 4. Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця в місячний строк розглядає висновки рад факультетів і приймає рішення щодо зарахування до докторантури кожного вступника та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
 
 
 
   Прийом документів
 
 
 
Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури проводиться з 01.08.2017 р. по 31.08.2017 р. відбірковою комісією докторантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).
 


 
   Порядок роботи відбіркової комісії докторантури
 
 
 
понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
субота 10.00 – 14.00;
неділя – вихідний.
 
 
 
   Зарахування
 
 
 
Зарахування вступників до докторантури відбувається до 1.09.2017 р.
 
 
 
 
   Після вступу (зарахування)
 
 
 
У п’ятиденний термін після зарахування до докторантури здобувач (докторант) зобов’язаний подати у відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера).
 
Протягом місяця з дня зарахування, докторант має обговорити і затвердити тему дисертації у комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю. Для цього не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування (щонайменше 2 тижні до засідання  комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю) докторант має надати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі тема дисертації обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (з уточненнями) вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 
Протягом місяця з дня зарахування, докторанти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.
 
Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році).
 
Кiлькiсть переглядів: 4091